med anledning av skr. 2005/06:107 Tänk om! – En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen

Motion 2005/06:L16 av Ronny Olander och Siw Wittgren-Ahl (s)

av Ronny Olander och Siw Wittgren-Ahl (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen måste beakta trädgårdsodlingens stora betydelse.

Motivering

Regeringens förslag till handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen (skr. 2005/06:107) beskriver det arbete som redan pågår för att uppnå hållbara konsumtionsmönster och anger därtill förtjänstfullt inriktningen på det fortsatta arbetet. Utredningsbetänkandet Bilen, Biffen, Bostaden – Hållbara laster, smartare konsumtion (SOU 2005:51) utgör underlag för handlingsplanen. I regeringens skrivelse framhålls att utredningens förslag i huvudsak överensstämmer med regeringens bedömning. En viktig fråga som tas upp i betänkandet lyser dock med sin frånvaro både i den nu aktuella skrivelsen och i de övriga skrivelser och propositioner som delvis bygger på utredningsförslaget: betydelsen av den icke yrkesmässiga husbehovsodlingen.

Stefan Edman har i utredningsbetänkandet insiktsfullt beskrivit trädgårdarnas och kolonilotternas stora värde för hundratusentals människor som en plats för fysisk, social och andlig rekreation och därtill i många fall som producent av potatis, grönsaker, frukt och bär. I betänkandets fördjupningstext om betydelsen av trädgård och odling beskrivs hur påtagligt fritidsodlingen – med minimal förbrukning av energi för transporter och material till förpackningar etc. – bidrar till produktionen av hälsosamma födoämnen. I den egna trädgården kan man dessutom kompostera hushållsavfallet tillsammans med trädgårdsavfallet i ett maximalt snävt kretslopp. Utredaren ger därför flera exempel på åtgärder för att bättre ta vara på det mycket stora trädgårdsintresset och bättre utnyttja den stora potentialen av odlingsbar mark i trädgårdarna, sammanlagt en yta motsvarande hela Blekinge.

Det bör noteras att både arbetet i trädgården och en ökad konsumtion av trädgårdsprodukter verksamt bidrar till en hälsosam livsstil och att trädgårdar­na även från andra utgångspunkter – t.ex. biologisk mångfald, luftkvalitet, trivsel – är viktiga inslag i en god bebyggd miljö.

De privata trädgårdarna och koloniområdena kan i vissa situationer få stor betydelse för livsmedelsförsörjningen. I framtiden kan t.ex. osäker tillgång till energi för produktion och transporter av livsmedel åter göra hushållens egen husbehovsodling viktig i detta avseende och ge begreppet Hållbar konsumtion en innebörd som vi i vår tid och vår del av världen gärna förtränger.

Bland de insatser som regeringen i den nu aktuella skrivelsen föreslår för att möjliggöra hållbar konsumtion ingår att arbeta vidare med samhällsplaneringen som instrument. På detta område bör, utöver det som nämns i skrivelsen, även framhållas vikten av att det skapas odlingsmöjligheter i närheten av bostäderna. Länsstyrelserna bör bevaka att möjligheterna till lokal odling belyses i de planeringsunderlag som nu tas fram med syfte att uppnå miljömålet God bebyggd miljö. Regeringen bör i det fortsatta arbetet med översyn av plan- och bygglagen beakta de förslag som under remisstiden har framförts med syfte att skapa bättre förutsättningar för att koloniträdgårdar och odlingslotter ska anläggas i tillräcklig omfattning.

Även i det aviserade förslaget till en nationell politik för hållbar stadsutveckling – som regeringen avser att lämna i form av en departementspromemoria från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet – bör det framhållas att samhällsplaneringen bör ge förutsättningar för bostadsnära trädgårdar, både i tillkommande bostadsområden och som komplement till befintliga bostäder. Det finns annars en risk för att odlingsmöjligheterna snarare minskar än ökar när bostadsbebyggelsen i våra städer förtätas.

I den nu aktuella skrivelsen beskriver regeringen även de ideella organisationernas unika roll som kunskapsförmedlare och opinionsbildare för hållbara konsumtionsmönster. Enligt vår erfarenhet är denna beskrivning även relevant på fritidsodlingens område.

Stockholm den 5 april 2006

Ronny Olander (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-06 Bordläggning: 2006-04-07 Hänvisning: 2006-04-18
Yrkanden (1)