med anledning av skr. 2005/06:204 Sveriges politik för global utveckling

Motion 2005/06:U14 av Joe Frans (s)

av Joe Frans (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Sverige tydligt skall stödja Norges linje i fråga om illegitima skulder.

Motivering

Världsbanken, Internationella valutafonden, IMF, och andra givare har under årens lopp lånat ut stora belopp till odemokratiska ledare, samt till projekt som inte gynnat utvecklingen i mottagarlandet. Dessa lån togs utan medborgarnas samtycke. I dag får fattiga människor bära kostnaden för denna oansvariga utlåning. Det finns många som anser att dessa skulder bör ses som illegitima och att de inte ska behöva betalas tillbaka, men att existerande mekanismer för skuldavskrivning inte beaktar illegitima skulder.

Många folkrörelser i både fattiga och rika länder anser därför att det bör utarbetas kriterier för att avgöra skulders illegitimitet och att bedömningen bör ske i en från givarna oberoende och demokratisk process. Den norska regeringen har tagit initiativ till en studie inom Världsbanken för att utreda frågan och stöder förslaget om en internationell oberoende skuldsanerings­mekanism som beaktar illegitima skulder inom ramen för FN.

Den svenska regeringen har hittills inte nämnt frågan om illegitima skulder i något policydokument eller agerat för att frågan ska väckas inom Världsbanken eller IMF. Regeringsrepresentanter har offentligt klargjort att regeringen i grunden anser att det ligger mycket i resonemanget om illegitim skuld, men att regeringen inte avser arbeta med frågan då det i dagsläget saknas internationella kriterier för vad som är en illegitim skuld.

Detta kan jämföras med den norska regeringens politik. Den norska regeringen anser att FN bör utarbeta normer för vilka skulder som ska betraktas som illegitima, och att dessa skulder måste skrivas av. Norge har fått Världsbanken att börja räkna på vad det skulle innebära både för långivare och låntagare. Dessutom vill Norge etablera en internationell domstol som kan avgöra när skulder är illegitima.

Men många rika länder vill inte ge Norge sitt stöd till detta initiativ. Det är därför av stor vikt att Sverige tydligt ger Norge vårt stöd i denna sak.

Det är ett fundamentalt demokratiansvar att fattiga länder och människor inte skall drabbas av tidigare oansvarig utlåning. Detta måste lösas av de globala institutionerna och deras ägare som gett lånen till dessa diktatorer.

Stockholm den 7 juni 2006

Joe Frans (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-06-08 Bordläggning: 2006-06-09 Hänvisning: 2006-06-12
Yrkanden (1)

Avsändare