med anledning av skr. 2005/06:205 Folkhälsopolitik för jämlikhet i hälsa och hållbar tillväxt

Motion 2005/06:So50 av Michael Hagberg (s)

av Michael Hagberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en tydlig tidsplan för framtagandet av en nationell handlingsplan mot övervikt och fetma.

Motivering

Övervikten och fetman fortsätter att öka i Sverige. I dag är mer än hälften av männen, en tredjedel av kvinnorna och upp emot en femtedel av barnen överviktiga eller feta. Särskilt alarmerande är ökningen av övervikt och fetma hos barn och betydelsen av de socioekonomiska skillnaderna.

Därtill bidrar övervikt till att alltfler människor drabbas av andra folkhälsosjukdomar som till exempel sömnapnésyndrom. Regeringen har på ett förtjänstfullt sätt uppmärksammat det växande samhällsproblem som övervikt och fetma utgör. Vi vet att det är viktigt att vi agerar skyndsamt och på bred front.

På regeringens uppdrag inlämnade Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut i februari 2005 ett underlag till en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet. Avsikten med uppdraget var att ta fram en nationell handlingsplan, detta som ett viktigt led i att verkställa folkhälsopolitiken.

Mot den bakgrunden bör en tydlig tidsplan sättas för det fortsatta arbetet med framtagandet av handlingsplanen. Underlaget har redan varit ute på remiss och myndigheterna lämnade i september förra året in ett tillägg till underlaget innehållande kostnadsberäkningar av de föreslagna insatserna samt finansieringsförslag. Det senare visar att samhällskostnaderna för ohälsosamma matvanor är av betydande storlek.

Stockholm den 13 juni 2006

Michael Hagberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-06-14 Bordläggning: 2006-06-15 Hänvisning: 2006-06-16 Förfall: 2006-11-15
Yrkanden (1)