med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken – en politik för barnets rättigheter

Motion 2007/08:So23 av Monica Green m.fl. (s)

av Monica Green m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det utökade ansvaret för Barnombudsmannen.

Motivering

Regeringens skrivelse om barnpolitiken i vårt land andas respekt för områdets komplexitet och stora omfattning. Det är naturligtvis mycket angeläget att ett land som Sverige har en bra politik för barnen, som är landets framtid. Det sätt som vi i dag behandlar barnen på kommer att få återverkningar för decennier framåt i Sverige.

Barnombudsmannens årliga rapporter är viktig och angelägen läsning som säkerligen flertalet av dem som arbetar med barn läser med stort intresse och engagemang. Därför är just BO:s rapporter levande dokument för hur det står till i landet när det gäller barns väl och ve.

Barn reagerar snabbt på olika skeenden i samhället, i den egna familjen såväl som i samhället i stort. Därför är just en ombudsman för barnen så viktig, som mottagare för strömningar i samhället som kan återverka negativt på våra barn.

Det är glädjande att BO i skrivelsen anges få ett förtydligat uppföljnings- och utvärderingsansvar vad avser efterlevnaden av barnkonventionen, liksom att man får ett uppdrag att identifiera kunskapsluckor inom ett antal som råden som är av särskild vikt för att följa och tillvarata barns rättigheter och intressen på kommunal nivå.

Det som oroar mycket är dock att det utökade ansvar som regeringen nu lägger på BO inte följs av ekonomiska medel för att kunna utöka verksamheten. Det kommer därigenom att behövas en omfattande prioritering inom BO för att kunna effektuera regeringens önskemål. Då oroas vi av att risken är stor att andra viktiga verksamheter får stå tillbaka för dessa nya uppgifter. De nya arbetsuppgifter som åläggs BO måste kunna genomföras på ett effektivt sätt så att barnets bästa tillvaratas. Regeringen bör beakta detta i kommande planering. Ett ökat krav på barnperspektiv i samhället innebär att vi aktivt måste ta reda på hur det ser ut i dag, och detta görs bl.a. genom BO:s försorg. Då måste det finnas möjligheter att låta barnen, alla barn och ungdomar, komma till tals om hur de ser på samhället och både samhällets och sin egen framtid.

Stockholm den 2 april 2008

Monica Green (s)

Carina Ohlsson (s)

Matilda Ernkrans (s)

Jennie Nilsson (s)

Åsa Lindestam (s)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Fredrik Lundh (s)

Kerstin Haglö (s)

Désirée Liljevall (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-04-02 Bordläggning: 2008-04-03 Hänvisning: 2008-04-04
Yrkanden (1)