med anledning av skr. 2008/09:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008

Motion 2008/09:Fi29 av Thomas Östros m.fl. (s)

av Thomas Östros m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om AP-fondernas långsiktiga förvaltning.

Motivering

Förvaltningen av pensionskapitalet ska präglas av ansvar och långsiktighet. AP-fondernas förvaltning av pensionskapitalet är i dag otillfredsställande. Fonderna når inte sina mål eller jämförelseindex. Detta är särskilt bekymmersamt i ljuset av att landets pensionärer nästa år kommer att få sänkt pension. Vi menar att det finns ett stort behov av en omläggning av AP fondernas förvaltning. Kostnader måste pressas och resultaten måste förbättras.

Skrivelsen visar att AP-fonderna inte mött sina egna mål om avkastning under perioden 2001 till 2008. I skrivelsen konstateras att ingen av fonderna når upp till det så kallade inkomstindex som steg med 3,4 % per år. Om fondernas avkastning beräknas fr.o.m. ingången av 2001 blir differensen i avkastning –1,6 procentenheter per år jämfört med inkomstindex, vilket motsvarar ett ackumulerat bidrag till pensionssystemets finansiering med –103,8 miljarder kronor.

Enligt skrivelsen är det sammanlagda resultatet av första till fjärde AP-fondernas aktiva förvaltning –8,5 miljarder kronor. Det är ett bekymmersamt resultat. De svaga ekonomiska prestationerna ska dessutom ses i ljuset av att AP-fonderna under perioden har haft kostnader för förvaltningen om 7,4 miljarder kronor.

Vi menar att kostnaderna för fonderna måste pressas genom att fonderna t.ex. i ökad utsträckning samordnar funktioner såsom IT. Vi välkomnar det arbete som inletts inom fonderna för att se över hur fonderna förvaltar pensionskapitalet.

Vi vill se minskade kostnader och bättre resultat. Skrivelsen visar att de miljarder som förvaltningen av fonderna kostar i dag inte bidrar till en bättre avkastning. Vi menar att det t.ex. kan övervägas att någon av fonderna övergår till en placeringsstrategi utan någon aktiv förvaltning. Att låta en av fonderna följa ett index skulle kunna ge en välkommen konkurrens till de övriga tre fonderna.

För oss är det avkastningen till pensionärerna som måste sättas främst. Skrivelsen visar tydligt att kostnader måste pressas och avkastningen öka. Dagens situation är inte acceptabel.

Stockholm den 17 juni 2009

Thomas Östros (s)

Sonia Karlsson (s)

Hans Hoff (s)

Agneta Gille (s)

Monica Green (s)

Tommy Ternemar (s)

Jörgen Hellman (s)

Christina Zedell (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-06-17 Bordläggning: 2009-06-18 Hänvisning: 2009-06-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)