med anledning av skr. 2008/09:220 Kyrkoantikvariska frågor

Motion 2008/09:Kr8 av Christina Axelsson (s)

av Christina Axelsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till tjänstledighet för förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan.

Motivering

Svenska kyrkans 6,75 miljoner medlemmar väljer sina förtroendevalda vart fjärde år genom val där medlemmar över 16 år har rösträtt. Kandidater till uppdragen organiserar sig i olika nomineringsgrupper och medlemmarna röstar alltså på en kandidatlista med möjlighet att särskilt markera, kryssa, tre personer. Resultatet av valen annonseras sedan bl.a. på Svenska kyrkans webbplats.

Svenska kyrkan har i dag drygt 36 000 förtroendevalda runtom i vårt land. De har till uppgift att vara delaktiga, ta ansvar och utveckla verksamheten inom Svenska kyrkan.

De förtroendevalda utses genom val vart fjärde år och tjänstgör sedan på församlingsnivå och inom samfälligheten i kommunen (lokalt), i de 13 stiften (regionalt) samt i kyrkomötet (nationellt). De har till uppgift bl.a. att arbeta för att Svenska kyrkan fortsättningsvis är en öppen folkkyrka för alla i hela landet, de bevakar och beslutar om underhållet av våra kyrkor – en del av vårt kulturarv – samt beslutar över frågor som rör begravningsväsendet.

För att fortsättningsvis ge möjligheter till en demokratisk organisation av Svenska kyrkan är det angeläget att alla medlemmar i Svenska kyrkan ur alla samhällsgrupper ges möjligheter att engagera sig i de olika nomineringsgrupperna och därmed ges förutsättningar att ta på sig förtroendeuppdrag. Därför är det angeläget att de förtroendevalda fortsatt får laglig rätt till tjänstledighet för fullföljande av sitt förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan. Övergångsbestämmelsen om tjänstledighet löper ut i slutet av 2009, så det är angeläget att fatta beslut nu för att ge dem som väljs till förtroendeuppdrag i kyrkovalet i september 2009 förutsättningar att kunna genomföra sitt uppdrag. Deltagare i Kyrkomötet, exempelvis, samlas under två veckor på hösten varje år för att arbeta i utskott och diskutera i plenum och fatta beslut.

Det krävs ibland möjlighet till ledighet från förvärvsarbete även på lokal och regional nivå.

De arvoden och ersättningar som utbetalas för förlorad arbetsförtjänst ska självklart ligga till grund vid beräkningar för ersättning från a-kassan.

Stockholm den 22 juni 2009

Christina Axelsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-06-22 Hänvisning: 2009-06-23 Bordläggning: 2009-06-23
Yrkanden (1)