med anledning av skr. 2010/11:134 Riksrevisionens rapport 2011:1 Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2010/11:A12 av Sven-Olof Sällström (SD)

av Sven-Olof Sällström (SD)
SD15

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör presentera tydliga rekommendationer till Arbetsförmedlingen som ska syfta till att säsongsarbetslösa kan ställa om till en varaktig sysselsättning.

Motivering

I regeringens skrivelse 2010/11:134 med anledning av Riksrevisionens rapport 2011:1 Säsongsanställda och arbetslöshetsförsäkringen framgår det att regeringen visserligen instämmer i Riksrevisionens iakttagelser, men att den – trots kritik från Riksrevisionen – inte ämnar vidta några särskilda åtgärder för att komma till rätta med säsongsarbetslösheten. I dag ställs låga, eller inga, krav på säsongsarbetslösa att aktivt söka arbete, vilket försvårar för dessa människor att lösa sina arbetslöshetsproblem på sikt. En livssituation där man år efter år går till säsongsbetonade anställningar, och är arbetslös stora delar av året, är inte eftersträvansvärd.

Riksrevisionens granskning ger vid handen att säsongsarbetslösa inte får särskilt mycket kontakt med Arbetsförmedlingen. De får inte samma service som övriga grupper, och de omfattas heller inte av samma kontroll som andra.

Sverigedemokraterna menar att Arbetsförmedlingen måste ställa samma krav på säsongsarbetslösa och att de ska förväntas söka arbete. Vi tror heller inte att den säsongsanställdes arbetsgivare kan åläggas ansvaret för att arbetstagaren ska ta sig ur säsongsarbetslösheten och gå till heltidsarbete, något som Arbetsförmedlingen menar vore rimligt.

Sverigedemokraterna menar att regeringen borde lyssna på Riksrevisionens förslag och vidta åtgärder så att Arbetsförmedlingen inte särbehandlar säsongsarbetslösa i förhållande till övriga arbetslösa. Görs inte detta riskerar de säsongsarbetslösa att inte kunna lämna sin arbetslöshet och få en varaktig sysselsättning. Åtgärder som syftar till att främja övergången från säsongsarbetslöshet till heltidsanställning bör presenteras, och regeringen bör erkänna säsongsarbetslösheten som ett problem värt att beakta. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 25 maj 2011

Sven-Olof Sällström (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-05-27 Bordläggning: 2011-05-30 Hänvisning: 2011-05-31
Yrkanden (1)