med anledning av skr. 2010/11:27 Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011

Motion 2010/11:Fö2 av Håkan Juholt m.fl. (S)

av Håkan Juholt m.fl. (S)
s89002

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska vara riksdagen, och inte regeringen, som beslutar om svenskt deltagande i EU:s stridsgrupper.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med en närmare redovisning av hur en eventuell insats av förbandet ska finansieras.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inte ska vara en ramnation inom EU:s stridsgrupper fram t.o.m. 2014.

Motivering

Sveriges medverkan och beslutet att vara ramnation för den nordiska stridsgruppen 2008 togs av riksdagen 2004 på förslag (prop. 2004/05:4) av den dåvarande socialdemokratiska regeringen.

Den nu aktuella stridsgruppen NBG 2011 har regeringen ensidigt beslutat att sätta upp.

En nyligen genomförd granskning av Riksrevisionen visar att kostnaderna för NBG 2008 rusat i väg från beräknade 1 miljard till 4 miljarder kronor, utan att Riksrevisionen kunnat finna att beslut om denna omfattande kostnadsfördyring tagits, varken av regeringen eller Försvarsmakten, än mindre riksdagen, som har uppgiften att fatta ett sådant beslut.

Efter erfarenheterna från NBG 08 var det enligt vår mening synnerligen angeläget att beslutet om stridsgruppen NBG 2011 föregåtts av ett beslut i riksdagen på samma sätt som skedde inför den nordiska stridsgruppen 2008. Motivet är att det är riksdagen som beslutar om vilka förband som Försvarsmakten ska organisera. Nu gällande beslut om dessa fattade riksdagen 2009 och det avser förbandsutvecklingen t.o.m. 2014.

Förra året aviserade regeringen att den avsåg att Sverige skulle komma att bidra till EU:s stridgrupper genom ett svenskt bidrag till en brittiskt ledd stridsgrupp andra halvåret 2013. I år redovisar regeringen att den avser att bidra till EU:s stridsgrupper genom att Sverige – nu som ramnation – ska organisera en nordisk stridsgrupp första halvåret 2014.

Att delta i en av EU:s stridgrupper, inte minst som ramnation, är ett långtgående politiskt åtagande mot EU och de övriga medverkande länderna. Det är vidare ekonomiskt betungande och organisatoriskt krävande för både insats- och grundorganisationen att delta i en sådan, och inte minst att vara den ansvariga sammanhållande nationen. Därtill kommer de omfattande kostnaderna för en eventuell insats, vilket regeringen i skrivelsen i det nu aktuella fallet anger till 1,1 till 1,5 miljarder kronor. Därför bör det redovisas för riksdagen vilka konsekvenser ett sådant åtagande får för möjligheterna att genomföra den insatsorganisation som riksdagen har beslutat om och vilken påverkan på materielförsörjningen insatsen kommer att få.

Lika självklart som det är att riksdagen beslutar om vilka insatsförband som ska organiseras av Försvarsmakten, lika självklart är det enligt vår mening att riksdagen ska besluta om ett eventuellt deltagande – och på vilket sätt – i EU:s stridsgrupper, inte minst med hänvisning till de politiska åtagandena gentemot EU och övriga länder samt de ekonomiska konsekvenserna. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Redovisningen i skrivelsen, av en eventuell insats av den nu aktuella stridsgruppen, är bristande. Regeringen redovisar att en insats bedöms kosta 1,1 – 1,5 miljarder kronor. Dessa medel finns uppenbarligen inte i budgeten. Detta räknar regeringen med ska hanteras med olika finansiella knep, och sedan igen ställa riksdagen inför fullbordat faktum. Detta är inte godtagbart. Regeringen bör därför skyndsamt återkomma till riksdagen med en betydligt noggrannare redovisning av hur utgifterna för en insats ska finansieras och vilka konsekvenser det för med sig. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Vår bedömning är att försvarsbudgeten kommer att vara ytterst ansträngd under de kommande åren, med den ambitionsnivå som regeringen har med 2009 års försvarsbeslut och som ska förverkligas fram t.o.m. 2014. Redan i vår reservation (res. 1) till 2009 års försvarspolitiska beslut (bet. 2008/09:FöU4) varnade vi för att budgeten långsiktigt inte var i balans.

Vi utesluter inte att Sverige även i framtiden kan bidra till EU:s snabbinsatsstyrkor. Vi motsatte oss dock att Sverige tog ett ramansvar 2011 för Nordic Battle Group. Vi vill heller inte att Sverige under mandatperioden åtar sig ytterligare ramansvar. Sverige bör inrikta sig på bidrag till framtida snabbinsatsförband inom områden som är särskilt efterfrågade och där vi har hög kompetens. Vi kommer vidare att verka för att EU ser över konceptet för snabbinsatsstyrkorna.

Stockholm den 24 november 2010

Håkan Juholt (S)

Åsa Lindestam (S)

Peter Jeppsson (S)

Eva Sonidsson (S)

Clas-Göran Carlsson (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-11-25 Bordläggning: 2010-11-26 Hänvisning: 2010-11-29
Yrkanden (3)