med anledning av skr. 2010/11:79 Ramverk för finanspolitiken

Motion 2010/11:Fi2 av Johnny Skalin och David Lång (SD)

av Johnny Skalin och David Lång (SD)
Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svensk finanspolitik ska bestämmas utifrån svenska förhållanden och inte dikteras av främmande makt.

Motivering

I regeringens skrivelse Ramverk för finanspolitiken redogörs för syftet med, innehållet i och principerna för den svenska finanspolitiken. Sverigedemokraterna ställer sig till största del bakom de grundläggande principerna, med tyngdpunkt på de budgetpolitiska ambitionerna med överskottsmål och utgiftstak samt finanspolitikens roll avseende den övergripande stabiliseringspolitiken och rörande statliga ingripanden på finansmarknaderna.

Sverigedemokraterna delar dock inte ett av syftena med skrivelsen, nämligen det om att ramverket syftar även till att öka trovärdigheten för att Sverige uppfyller kraven i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt samt i det kommande EU-direktivet om nationella budgetpolitiska ramverk (s. 10).

Sverigedemokraterna menar dels att Sverige inte ska upprätthålla ett finanspolitiskt ramverk för att uppfylla EU:s eventuella krav, dels att det är direkt felaktigt att bedriva politik utifrån kommande, ej ännu implementerade, direktiv. Vi ser med stor oro på att EU får ett växande inflytande över den svenska finanspolitiken och hoppas därmed att riksdagen fastslår sin vilja att finanspolitiken fortsatt ska bedrivas utifrån svenska förhållanden, med Sveriges bästa för ögonen, precis som ankommer en suverän och självständig nation.

Stockholm den 31 mars 2011

Johnny Skalin (SD)

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-04-05 Bordläggning: 2011-04-08 Hänvisning: 2011-04-12
Yrkanden (1)