med anledning av skr. 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling – fokus: den globala utmaningen migrationsströmmar

Motion 2013/14:U24 av Urban Ahlin m.fl. (S)

av Urban Ahlin m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett mer proaktivt arbete med politiken för global utveckling (PGU) och om inrättandet av en samordningsfunktion i Regeringskansliet.

Motivering

Politiken för global utveckling (PGU) som antogs 2003 var på sin tid banbrytande. PGU innebär högt ställda krav på att alla politikområden strävar mot samma mål – en rättvis och hållbar global utveckling.

PGU utgår från rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv på utveckling. Själva kärnan är att en samstämmig politik på alla områden ska bidra till hållbar global utveckling. PGU bygger på insikten att utvecklingssamarbete är en viktig del för utveckling – men bara en del. Helheten är mycket större. Den politik som förs på exempelvis miljö-, jordbruks- och handelsområdena har stor effekt för fattigdomsbekämpning och global utveckling.

Utöver internationell samverkan är det också viktigt att olika aktörer i samhället medverkar – fackföreningar, organisationer, näringslivet, kommuner m.fl. Ökad dialog med dessa aktörer är nödvändigt för att säkerställa fortsatt engagemang från olika delar av samhället för politikens genomförande. I utvecklingssamarbetet vill vi att det civila samhällets organisationer involveras mer. Näringslivet har fått en ökad roll i utvecklingssamarbetet. Vi vill även framhålla fackföreningarnas unika ställning som både part på arbetsmarknaden och som del av det civila samhället, vilket utgör en erfarenhet att bygga vidare på. Offentliga institutioner och aktörer som myndigheter och kommuner spelar också en viktig roll för samarbete med sina motsvarigheter i andra länder.

Utan att underskatta svårigheterna med implementeringen av PGU är det ändå på sin plats att understryka att PGU behöver en nystart. Dess positioner behöver flyttas fram. Därför väljer vi att fokusera denna motion på frågor om styrning och samordning av PGU. Om inte dessa fungerar kommer inte heller sakfrågorna att kunna hanteras på ett fullgott sätt. I regeringens skrivelse nämns att Sverige ligger långt fram i samstämmighetsfrågorna internationellt sett, men just när det gäller samordning och samverkan återstår arbete att göra. Detta har regeringen påtalat även i tidigare PGU-skrivelser. Det är dags att vidta åtgärder, och inte minst finns flera goda rekommendationer i Statskontorets nyligen genomförda granskning av PGU.

För att kunna genomföra PGU är det viktigt att det finns en samordnande funktion i regeringsarbetet. Det är oundvikligt att målkonflikter uppstår, och de måste hanteras. Det kan även hända att politiska beslut går mot utvecklingsmålet då andra intressen väger över. I dessa fall bör målkonflikten vara belyst så att gjorda överväganden framgår.

Det råder i dag brist på samordning, gemensam styrning och återkoppling. Detta understryks också i regeringens skrivelse som menar att arbetet med samstämmighetspolitiken har kommit långt men att när det gäller samordning och samverkan återstår arbete att göra. Vi socialdemokrater menar att det bör skapas en samordningsfunktion i Regeringskansliet som ska svara för att regeringens agerande samfällt strävar mot målet om rättvis och hållbar global utveckling.

Även riksdagen kan bli bättre på att arbeta med PGU inom olika politikområden. Men det är regeringen som bör ta ledningen och bl.a. säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet för uppföljning och analys av genomförandet av PGU.

Statskontoret pekar på att ansvaret för PGU har nedprioriterats på UD, från högre till lägre nivå, och färre personer arbetar med PGU i dag. Statskontoret menar att denna funktion bör prioriteras, också resursmässigt.

Statskontoret ser också behov av att PGU får tydligare mål. Målen är visionära men måste konkretiseras med mer operativa mål, och det måste vara tydligt vad samstämmighet är och innebär och vad de olika aktörerna, både departement, myndigheter, utlandsmyndigheterna och andra aktörer, förväntas göra. Utvecklingssamarbetet utgör ju endast en del av PGU, men ses ofta som varande PGU. Skillnaden här måste också bli tydligare, menar Statskontoret, som också säger att övriga departement bör ta större ansvar för PGU.

Vi socialdemokrater håller med om dessa beskrivningar och menar att arbetet med PGU måste bli tydligare och mer prioriterat inom Regeringskansliet.

Vi socialdemokrater har påpekat att en stor del av den samverkan som sker många gånger tycks handla om att regeringen retroaktivt, när det är dags för en ny resultatskrivelse till riksdagen, samlar ihop åtgärder som gjorts och som passar in på PGU och sammanställer dem i skrivelsen, snarare än att proaktivt arbeta med PGU som ett kraftfullt verktyg.

Stockholm den 2 april 2014

Urban Ahlin (S)

Carina Hägg (S)

Tommy Waidelich (S)

Carin Runeson (S)

Olle Thorell (S)

Kenneth G Forslund (S)

Désirée Liljevall (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-02 Bordläggning: 2014-04-09 Hänvisning: 2014-04-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)