med anledning av skr. 2013/14:244 Riksrevisionens rapport om staten och det civila samhället i integrationsarbetet

Motion 2014/15:36 av Sven-Olof Sällström (SD)

av Sven-Olof Sällström (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reformera inriktningen för stöd till det civila samhället inom integrationsområdet till att innefatta organisationer och projekt som bygger på inkluderande i stället för som idag etnisk grund.

Motivering

Riksrevisionen har i sin rapport om staten och det civila samhället i integrationsarbetet framhållit att regeringens ambition att involvera det civila samhället i statens integrationsarbete, inte har resulterat i motsvarande utveckling i berörda myndigheters faktiska verksamhet. Som svar på detta hänvisar regeringen till en bred samling pågående undersökningar och utvärderingar. Bland annat nämns en intern pågående genomgång i Regeringskansliet med avseende på hur styrningen av myndigheterna mot ett mer aktivt integrationsfrämjande arbete ska ske genom regleringsbreven.

Sverigedemokraternas inställning till integrationspolitik är att individer som vill bli en del av det svenska samhället ska genomgå en bred obligatorisk samhällsorientering, svenskundervisning för invandrare samt i slutändan ett kunskapstest för att validera så att de erhållna kunskaperna motsvarar en nivå som anses rimlig som förutsättning för att kunna bli en del av samhället. Utöver detta och till skillnad från övriga partier menar vi även att individen själv måste acceptera och ha ett eget ansvar över dess utveckling och framgång. Vi anser detta är möjligt då vi tror på alla individens inre drivkraft och kapacitet.

Vad som i sammanhanget också är viktigt att poängtera är att vissa länder i vår omvärld idag uppvisar bättre resultat på integrationsområdet än Sverige, trots att dessa nästan helst saknar integrationspolitik. Den integrationspolitik som både nuvarande och tidigare regeringar har bedrivit har snarare handlat om positiv diskriminering för utrikes födda på bekostnad av möjligheter och rättvisa gentemot inrikes födda. Vi har i åtgärder som instegsjobb, nystartsjobb, tidigare Sfi-bonus mm sett mängder med exempel som diskriminerar vår inhemska befolkning. Detta är något som Sverigedemokraterna aldrig kan acceptera.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-10-06 Granskad: 2014-10-28 Bordlagd: 2014-11-04 Hänvisad: 2014-11-05
Yrkanden (1)