med anledning av skr. 2015/16:37 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning

Motion 2015/16:3266 av Solveig Zander och Johan Forssell (C, M)

av Solveig Zander och Johan Forssell (C, M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de ekonomiska trygghetssystemen i syfte att stärka de ekonomiska incitamenten att gå vidare från aktivitetsersättning till studier och arbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I regeringens skrivelse 2015/16:37 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning redogörs för att aktivitetsersättningen inte fungerar som den borde. Allt fler unga är så pass sjuka så att de inte kan arbeta. Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Både antalet sjukfall och längden på sjukfallen stiger och de sjuka får inte hjälp att komma åter i arbete. Detta visar granskningen som Riksrevisionen genomfört.

Många unga med funktionsnedsättning som får aktivitetsersättning deltar inte i insatser som syftar till att öka chanserna att få arbete eller börja studera. De får inte den hjälp de behöver för att aktivera sig, de blir istället inaktiva och hamnar längre och längre från arbetsmarknaden. Kommunernas dagliga verksamhet, Arbetsförmedlingens arbetslivsinriktade rehabilitering eller de aktiviteter som Försäkringskassan beviljar särskild ersättning för möter inte behoven, enligt Riksrevisionen. Det skapar personligt lidande och utanförskap och ökar kostnaderna både för den enskilde och även för staten. De unga riskerar att få låg inkomst hela livet och i förlängningen en väldigt låg pension.

Många av de unga som har aktivitetsersättning klarar inte av att studera på heltid, men om de studerar på deltid försvinner rätten till hela ersättningen vilket skapar inlåsningseffekter och passivitet. Den som har sjuk- eller aktivitetsersättning tjänar inte heller alltid på att söka arbete eftersom inkomsten, även om man får bostadstillägg, kan minska med en fjärdedel om man skriver in sig vid Arbetsförmedlingen.

Människor som har sjuk- eller aktivitetsersättning måste få bättre förutsättningar att bryta sitt utanförskap. Denna situation kan förändras och därför föreslår vi en översyn av de ekonomiska trygghetssystemen i syfte att stärka de ekonomiska incitamenten att gå vidare från aktivitetsersättning till studier och arbete. De ekonomiska trygghetssystemen måste uppmuntra fler att gå från sjukdom till jobb eller utbildning, få ett sammanhang och en egen försörjning. Försäkringskassans regler ska inte vara ett hinder för detta.

Med detta förslag underlättar vi för människor med sjuk- eller aktivitetsersättning att lättare bryta sitt utanförskap.

Solveig Zander (C)

Johan Forssell (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-11-18 Bordlagd: 2015-11-19 Hänvisad: 2015-11-20
Yrkanden (1)