med anledning av skr. 2016/17:12 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016

Motion 2016/17:3506 av Björn Söder m.fl. (SD)

av Björn Söder m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klagofristen vid domstolen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt romskt kulturinstitut och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förebyggande av terrorism och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kosovo och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Europarådet är ett mycket bra organ för politiker från Europas demokratiska länder att samlas och knyta kontakter med varandra. Det är likaså ett bra sätt för att skapa mellanstatliga samarbeten och tillsammans främja mänskliga fri- och rättigheter i och utanför vår kontinent.

Klagofristen vid domstolen

Vid en högnivåkonferens i Brighton 2012 antogs en deklaration som innebär vissa ändringar i Europakonventionen och rätten att anhängiggöra mål. Tidsfristen för att lämna in klagomål till domstolen kommer minskas från sex till fyra månader. Sverigedemokraterna anser att den här förändringen är olycklig. Europadomstolen är i dag de facto Sveriges författningsdomstol. Den gör slutgiltiga ställningstaganden om Europakonventionens innebörd, vilket påverkar den svenska rättstillämpningen på ett mycket brett område. Tyvärr är domstolen redan i dag svårtillgänglig för vanliga européer. Reglerna kring anhängiggörande kan vara krångliga och kunskapen om domstolens kompetensområde är inte heller särskilt vid, inte ens bland jurister. Därför är det viktigt att potentiella klaganden har tillräckligt med tid mellan det att en påstådd kränkning äger rum till dess att tidsfristen rinner ut. Förkortningen av den fristen syftar till att minska målbalansen, vilket vi i grunden kan förstå. Det målet uppnås dock bättre genom att utöka domstolens kapacitet. Därför vill vi att regeringen återtar sin ratificering av protokollet.

Romskt kulturinstitut

Diskussioner om ett europeiskt romskt institut för kultur och konst (European Roma Institute for Arts and Culture) med kopplingar till Europarådet har förekommit. Institutets syfte är att ge underlag till Europarådet och medlemsstaterna kring romska frågor, främja dialog mellan romer och övriga samhället men även att visa upp den romska kulturen och konsten. Beslut har tagits om att institutet ska förläggas i Berlin.

Romska kulturcenter är mycket vanligt förekommande i Europa. För närvarande finns det ingen sammanställning av det exakta antalet men en snabb sökning visar att det finns minst sex stycken i olika europeiska länder och ett i Malmö. Många av dessa finansieras med offentliga medel. Sverigedemokraterna ser inte mervärdet i att bygga upp ytterligare ett. Om ytterligare medel ska avsättas till romsk kultur är det bättre att bygga på befintlig infrastruktur. Vi anser att Sverige bör avstå från medverkan i det nya centret.

Förebyggande av terrorism

Ett tilläggsprotokoll till konventionen om förebyggande av terrorism har tagits fram av Europarådets expertgrupp. Det framhåller kriminalisering av deltagande i sammanslutning av terrorism, utlandsresor i terrorsyfte men även finansiering och underlättande av terrorresor. Ministerkommittén har antagit protokollet och Sverige har skrivit under det.

Detta kan innebära att Sveriges terrorlagstiftning behöver skrivas om. I nuläget måste gärningsmannen kunna knytas till en viss handling, antingen i Sverige eller resa i syfte att utföra en sådan handling. Regeringen kommer att återkomma med en ny terrorproposition under riksdagsåret och av den anledningen vill vi uppmana regeringen att ta till sig expertgruppens ställningstagande och ställa proposition på utvidgande av det kriminaliserade området till att omfatta också deltagande i sammanslutning.

Kosovo

Inom en snar framtid kan det bli aktuellt för Europarådet att ta ställning till om Kosovo ska bli medlemsland i Europarådet, vilket kan ske genom att två tredjedelars majoritet i ministerkommittén röstar för efter att den parlamentariska församlingen har konsulterats. Ett medlemskap i Europarådet förutsätter dessutom att Kosovo betraktas som en självständig stat, vilket världens olika länder är oense om. Sverigedemokraterna menar till skillnad från den svenska regeringen att Kosovo snarare är en ockuperad del av Serbien varför vi också motsätter oss deras medlemskap i Europarådet.

Vi ser likaså att ett medlemskap i Europarådet kan bli ett steg närmare EU-medlemskap, vilket vi också motsätter oss så länge som vi är medlemmar av unionen. Vi anser därför att regeringen bör motsätta sig Kosovos medlemskap i Europarådet.

Björn Söder (SD)

Johan Nissinen (SD)

Jeff Ahl (SD)

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-25 Granskad: 2016-10-29 Bordlagd: 2016-11-08 Hänvisad: 2016-11-09
Yrkanden (4)