med anledning av skr. 2017/18:141 Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering

Motion 2017/18:4028 av Mikael Jansson (SD)

av Mikael Jansson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om frekvent återrapportering till riksdagen av riskerna med finansieringssystemet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I den aktuella skrivelsen lägger Riksrevisionen fram ett antal rekommendationer till regeringen. Flera av dessa har regeringen också beaktat, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar. En av rekommendationerna är att regeringen bör utveckla rapporteringen av de samlade riskerna i finansieringssystemet till riksdagen. En återkommande sådan rapportering skulle enligt Riksrevisionen kunna öka transparensen och insynen i systemet genom att riksdagen får ta del av information i det fall regeringens beslut om kärnavfallsavgift och säkerheter avviker väsentligt från Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning. Riksrevisionen ger flera olika alternativ för hur denna rapportering skulle kunna genomföras (t.ex. i budgetpropositionerna, i resultatskrivelser till riksdagen eller i årsredovisningen för staten).

Regeringen har valt alternativet att genomföra rapporteringen av t.ex. systemets balans och statens samlade risk i kommande budgetpropositioner till riksdagen, en rapportering som man aviserar kommer att ske vart tredje år.

Enligt vår mening är denna rapportering inte tillräcklig. Vi föreslår i stället att rapporteringen bör ske mer frekvent, minst två gånger per mandatperiod. Vi anser därför att avrapportering vartannat år vore lämpligare. Detta bör riksdagen anta som sin mening.

Mikael Jansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-03-28 Granskad: 2018-04-03 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11
Yrkanden (1)