med anledning av skr. 2017/18:255 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet

Motion 2017/18:4189 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga målet för Finansinspektionens makrotillsynsuppdrag och samtidigt klargöra hur Finansinspektionen ska väga olika mål mot varandra och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet har myndigheten granskat ändamålsenligheten av makrotillsynen. En ändamålsenlig makrotillsyn som bejakar ett stabilt finansiellt system och en god ekonomisk utveckling är av yttersta vikt för att Sverige ska vara motståndskraftigt vid framtida lågkonjunkturer. Samtidigt bör regelverk för makrotillsyn vara välavvägda för att inte ställa alltför restriktiva och ofullständiga krav på framför allt nya såväl som befintliga bolånetagare.

Riksrevisionen (RiR) har i innevarande rapport rekommenderat regeringen att förtydliga målet för Finansinspektionens (FI) makrotillsynsuppdrag och samtidigt klargöra hur FI ska väga olika mål mot varandra. Bakgrunden till detta är den målkonflikt och avvägning som FI gör mellan ett stabilt finansiellt system och en god ekonomisk tillväxt. Vidare anför RiR att FI:s tolkning av myndighetens mål för makrotillsyn har medfört att målet om en balanserad utveckling på kreditmarknaden har satts på samma nivå som målet om finansiell stabilitet, vilket har gjort att myndigheten vidtagit åtgärder med hänvisning till makrotillsyn utan att ha som mål att bidra till den finansiella stabiliteten.

Till skillnad från Riksrevisionen anför regeringen att målen för makrotillsynen är tydliga och menar samtidigt på att proposition 2017/18:22 Ytterligare verktyg för makrotillsyn redogjorde för vad makrotillsynen ska syfta till att uppnå och hur finansiella obalanser kan medföra makroekonomiska och finansiella stabilitetsrisker.

Inom ramen för proposition 2017/18:22 framförde Sverigedemokraterna vikten av att de myndigheter som hanterar frågan har ett tydligt mandat och att myndigheterna i Sverige tar hänsyn till det internationella arbete som pågår samt de svenska förhållandena när tillsynsåtgärder planeras och vidtas.

Vidare framförde vi att det aktuella förslaget (definitionen) ger en alltför oprecis beskrivning av vilka typer av obalanser som avses och vilka metoder som kan komma att bedömas som skadliga för den finansiella stabiliteten. Sverigedemokraterna motsätter sig den breda och otydliga formuleringen som ger FI eget mandat vid framställning av föreskrifter kring innebörden av det otydligt beskrivna begreppet finansiella obalanser.

Vi föreslår därför, nu som då, att målet för FI:s framtida agerande för att värna den finansiella stabiliteten ska beskrivas betydligt mer precist och förses med en uppsättning av definierade regleringsverktyg som myndigheten kan använda under givna förutsättningar.

Oscar Sjöstedt (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-05-29 Bordlagd: 2018-05-31 Granskad: 2018-05-31 Hänvisad: 2018-06-01
Yrkanden (1)