med anledning av skr. 2018/19:144 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor

Motion 2019/20:62 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att utveckla myndighetens arbete för att säkra likvärdiga och ändamålsenliga tillsynsbeslut och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolinspektionen granskar skolor, både fristående och kommunala, och bedömer ansökningar om att driva fristående skolor. De har tillsynsansvar för skola, vuxen­utbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på tillsyn, kvalitetsgranskning och tillsynsprövning. Som en följd av Skolinspektionens uppdrag ligger fokus på att hitta avvikelser och fel. Det är i det perspektivet av stor betydelse att det, efter att avvikelser påtalats, görs uppföljningar som säkerställer att avvikelsen åtgärdats på ett kvalitetssäkert sätt som förebygger att liknande problem uppstår igen. Kristdemokraterna instämmer därför i regeringens bedömning av Riksrevisionens iakttagelser, att en bristande uppföljning kan få till följd att effekten av tillsynen uteblir. Tillsynen behöver vidare vara transparent och följas upp och avslutas enligt likvärdiga principer över hela landet, för att elever och föräldrar ska kunna känna trygghet i att ha tillgång en jämlik skola med god kvalitet, oavsett bostadsort eller skolval.

Gudrun Brunegård (KD)

Roland Utbult (KD)

Acko Ankarberg Johansson (KD)

Pia Steensland (KD)

Michael Anefur (KD)

Hans Eklind (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-18 Bordlagd: 2019-09-19 Granskad: 2019-09-19 Hänvisad: 2019-09-20
Yrkanden (1)