med anledning av skr. 2018/19:15 Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

Motion 2018/19:3000 av Marta Obminska m.fl. (M)

av Marta Obminska m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kontrollrutiner och utredningar av påstådda oegentligheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har granskat skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid svenska utlandsmyndigheter (RiR 2018:13). Granskningen visar på ett antal allvarliga brister i hanteringen av migrationsverksamheten som måste åtgärdas.

Bland annat konstaterar Riksrevisionen att arbetet med att upptäcka oegentligheter vid utlandsmyndigheterna måste stärkas samt att det är viktigt att det finns resurser för detta ändamål. Det behövs även löpande kontroller av migrationsverksamheten och fler efterhandskontroller.

I regeringens svar på skrivelsen (skr. 2018/19:15) framhålls de åtgärder som har vidtagits för att åtgärda de brister som Riksrevisionen har påtalat. Bland annat pekar regeringen på att utbildningar har genomförts i samarbete med Migrationsverket och Utrikesdepartementet, att nya kontrollrutiner har utarbetats samt att styrningen och kontrollen ska förbättras genom att nya tjänster tillförs.

Vi konstaterar att regeringen till viss del har tagit till sig av Riksrevisionens slutsatser. Vi ser dock ett behov av att ytterligare understryka allvaret i Riksrevisionens granskning och därmed säkerställa att relevanta åtgärder genomförs i tillräcklig skala. Detta motiveras av de grava brister som framkommit. Exempel på att mutor tagits emot i handläggningen av uppehållstillståndsärenden och att visering till Sverige har beviljats på oriktiga grunder är allvarligt.

Återkommande brister av detta slag riskerar att påverka statsförvaltningens legitimitet och gör även att den reglerade och rättssäkra migrationspolitik som Sverige har som ambition att bedriva kan komma att ifrågasättas. Att granskningen dessutom visar att antalet anmälningar om påstådda oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna har ökat kontinuerligt mellan åren 2014 och 2017 understryker ytterligare behovet av att granskningen tas på största allvar. Ansvaret för denna ökning vilar ytterst på regeringen.

Regeringens vidtagna åtgärder är i vår mening inte tillräckliga. Delvis har Riksrevisionens rekommendationer hörsammats, men vi anser att ytterligare förstärkningar bör vidtas. Därför bör riksdagen tillkännage för regeringen att kontrollrutinerna för handläggningen av migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna ska förstärkas väsentligt och att även efterhandskontrollerna och utredningarna om oegentligheter ska utvecklas och förbättras. Detta för att stärka statsförvaltningens legitimitet samt att säkra att migrationsverksamheten håller samma kvalitet vid utlandsmyndigheterna som den generellt sett gör i Sverige.

Riksrevisionens granskning visar på bristande kvalitet och kontroll. De som berörs av denna myndighetsutövning har samma rätt till en välfungerande och rättssäker handläggning och prövning oavsett om detta sker i Sverige eller utomlands via svenska utlandsmyndigheter. Vi ska även kunna lita på att migrationspolitiken, som ytterst styrs av regeringen, är likvärdig och opartisk i hela statsförvaltningen.

Marta Obminska (M)

Ida Drougge (M)

Louise Meijer (M)

Erik Ottoson (M)

John Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-12-10 Granskad: 2018-12-11 Bordlagd: 2018-12-12 Hänvisad: 2018-12-13
Yrkanden (1)