med anledning av skr. 2018/19:25 Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog

Motion 2018/19:3011 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att skyddet av värdefull skog sker på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyddet av värdefull skog måste ske på ett rättssäkert sätt och att äganderätten måste respekteras och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en uppföljning av kostnadseffektiviteten i arbetet med skydd av värdefull skog och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska skogen har byggt Sverige starkt och gör det fortfarande. Det är dock inget som vi kan ta för givet. Under den gångna mandatperioden har det blivit uppenbart att förändring måste till, inte minst kopplat till arbetet med skydd av värdefull skog. Skogs­ägare har i flera fall blivit stoppade från att bruka sin mark på tveksamma grunder; exempelvis har avverkning stoppats med hänvisning till att den ohotade fågelarten tjäder har en spelplats på grannfastigheten. Skogsstyrelsen har också stoppat avverkning i fjällnära skog utan att bevilja ersättning, något som Mark- och miljö­domstolen i Umeå nu slagit fast är felaktigt.

Utan faktiska ändringar i lagstiftningen har tillämpningen hos våra myndigheter förändrats i en riktning som i allt mindre utsträckning respekterat äganderätten. Det har i sin tur lett till osäkerhet för landets skogsbrukare, vilket riskerar att äventyra såväl en viktig hållbarhetsindustri som höga naturvärden. Faktum är att utvecklingen utgör ett stort hot, inte bara mot Sveriges skogsägare utan också mot den biologiska mångfalden. De värden som många nu vill skydda har skapats tack vare det långsiktiga och ansvarsfulla ägandet som ofta gått i arv i generationer. Nuvarande utveckling riskerar att rycka undan mattan för detta och måste stoppas.

Riksrevisionen har i rubricerad rapport redogjort för sin granskning av skyddet av värdefull skog. Riksrevisionen lyfter i skrivelsen fram att arbetet med skydd av skog hittills har haft alltför stort fokus på arealmål och procentsatser på nationell nivå. De menar att större fokus i stället bör läggas på funktion och kvalitet. Riksrevisionen konstaterar att det finns risk för att skyddet i vissa fall görs mer omfattande och dyrare än vad som krävs. De skriver vidare att den relativt generösa intrångsersättningen vid bildande av naturreservat och biotopskyddsområden ställer höga krav på områdets skyddsvärde för att intrångsersättning ska vara kostnadseffektiv.

Vidare konstaterar Riksrevisionen att användningen av ersättningsmark är ett kostnadseffektivt sätt att skydda värdefull natur och att många markägare som får ersättningsmark också är nöjda.

Riksrevisionen rekommenderar också regeringen att överväga hur formellt skydd respektive frivilliga avsättningar ska definieras efter 2020 så att etappmålet på ett ändamålsenligt sätt kan både ge vägledning för att uppfylla miljökvalitetsmålet Levande skogar och ge förutsättningar för en samlad, transparent och jämförbar uppföljning.

Regeringen bör ta fasta på dessa slutsatser, och steg måste tas för att säkerställa att skyddet av värdefull natur sker på ett kostnadseffektivt sätt. Äganderätten är fundamental för skogsbruket. Den som investerar i sin skog i dag måste kunna räkna med att frukterna av detta kan skördas av kommande generationer. Därför måste åtgärder för att stärka äganderätten vidtas; skogsägare som stoppas från att bruka sin mark ska ges ersättning. För att säkerställa att kostnadseffektiviteten i skyddet av värdefull skog ökar bör en uppföljning av detta arbete ske under mandatperioden. För att skydda den biologiska mångfalden måste våra satsningar ge verklig effekt; något annat har vi inte råd med.

Maria Malmer Stenergard (M)

Åsa Coenraads (M)

Betty Malmberg (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-01-18 Bordlagd: 2019-01-22 Granskad: 2019-01-22 Hänvisad: 2019-01-23
Yrkanden (3)