med anledning av skr. 2018/19:29 Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel

Motion 2018/19:3017 av Bo Broman m.fl. (SD)

av Bo Broman m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning av fördelningspolitiska stödåtgärder som alternativ till den sänkta livsmedelsmomsen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har presenterat en rapport på frågan om skatteutgiften för moms på livsmedel där den sänkta momsen ska gynna vissa målgrupper. Enligt Riksrevisionens simuleringar uppgår kostnaderna för att kompensera de aktuella målgrupperna för en momshöjning till 13,4 miljarder kronor. Den summan ska jämföras med den beräknade skatteutgiften för den nedsatta momssatsen på livsmedel som uppgår till 27,3 miljarder kronor 2018.

Regeringen konstaterar på samma sätt som skrivelsen att den nedsatta momsen träffar alla hushåll, såväl resursstarka som resurssvaga, vilket är en orsak till den låga kostnadseffektiviteten.

Regeringen anför också att de anser att det är bra att Riksrevisionen har granskat hur den sänkta momsen på livsmedel fungerar som fördelningspolitisk åtgärd. Riksrevision­en finner att andra fördelningspolitiska stöd vore mer träffsäkra än sänkt livsmedels­moms och därmed mindre kostsamma. Regeringen bedömer att Riksrevisionens rapport kan utgöra ett underlag för framtida arbete.

Sverigedemokraterna delar den uppfattningen, men vill se att regeringen, inte i framtiden utan snarast, tillsätter en utredning som fastställer vilken eller vilka fördelningspolitiska åtgärder som mest kostnadseffektivt gynnar barnfamiljer och låginkomsthushåll.

Bo Broman (SD)

Eric Westroth (SD)

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-01-29 Bordlagd: 2019-01-30 Granskad: 2019-01-30 Hänvisad: 2019-01-31
Yrkanden (1)