med anledning av skr. 2018/19:30 Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto

Motion 2018/19:3016 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla regelverket för investeringssparkonto så att deltagande i nyemissioner och börsintroduktioner möjliggörs i större utsträckning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har granskat sparformen investeringssparkonto (ISK). Utifrån denna granskning drar riksrevisionen slutsatserna att värdet på tillgångarna i investeringssparkonton är stora, att investeringssparkonto har förenklat deklarationen för aktiesparare men ökat komplexiteten i skattesystemet, att investeringssparkonto inte är tydligt skattemässigt förmånligt och att reformen haft betydande effekter på statens skatteintäkter.

Därutöver lämnar Riksrevisionen rekommendationerna att regeringen återkom­mande ska informera riksdagen om de skattemässiga effekterna av investerings­sparkonto samt se över möjligheterna till ytterligare förenkling av reglerna vad gäller sparares möjligheter att delta i nyemission och börsintroduktion.

Kristdemokraterna var med och tog fram sparformen investeringssparkonto, som blivit väldigt populär. Dess popularitet bekräftas av de stora värden som finns i investeringssparkonton. Ur ett kristdemokratisk ideologiskt perspektiv är privatpersoners egna sparande eftersträvansvärt och politikens ansvar är att underlätta och uppmuntra detta, vilket bland annat sker genom utformandet av skattesystem. Eget sparande är en typ av välfärd som vi behöver mer av i Sverige. Vi ser därför mycket negativt på de skattehöjningar som den rödgröna regeringen under förra mandatperioden gjorde på sparande. Tanken med ISK-sparformen var att förutsättningar skulle vara förutsägbara över tid. Detta urholkas av förändrade skatteförutsättningar.

Riksrevisionen lyfter fram att vissa aspekter av aktiesparande har blivit krångligare, då det ofta inte är möjligt att använda investeringssparkonto vid deltagande i nyemissioner och börsintroduktioner. Dagens regler innebär att sparare kan behandlas olika beroende på vilket institut som behandlar nyemissionen eller börsintroduktionen.

För att göra privatpersoners sparande enklare och mer attraktivt bör regeringen se över regelverket utifrån de rekommendationer Riksrevisionen lämnar i detta avseende. Förutom positiva ekonomiska effekter för privatpersoner, ger detta också positiva effekter ur ett företagsperspektiv, då en sådan förändring leder till att mer kapital enkelt kan ställas till förfogande.

Regeringen håller i sin skrivelse med Riksrevisionen om att en översyn av regelverket bör ske, men föreslår inga åtgärder. Regeringen erkänner alltså bristerna på detta område men avstår från att göra något åt dem, och anser sedan att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad. Kristdemokraterna anser att frågan om regelförenklingar gällande privatpersoners sparande inte kan förbises på detta oansvariga sätt. Tvärtom är det är en angelägen fråga som regeringen behöver ta tag i snarast för att underlätta människors sparande.

Hampus Hagman (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Larry Söder (KD)

Camilla Brodin (KD)

Sofia Damm (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-01-29 Bordlagd: 2019-01-30 Granskad: 2019-01-30 Hänvisad: 2019-01-31
Yrkanden (1)