med anledning av skr. 2018/19:34 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre

Motion 2018/19:3021 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)

av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fördela ett mer allmänt ekonomiskt stöd till kommunernas äldreomsorg och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om stödet bör fördelas utifrån antalet äldre och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör följa upp antalet avvecklade platser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har granskat investeringsstödet 20072014 till byggande av särskilt boende för äldre. Slutsatsen som Riksrevisionen kommit fram till är att stödet till övervägande del inte var ändamålsenligt utformat. Man har funnit att man inte kan hitta något som pekar på att investeringsstödet var den avgörande faktorn för att byggandet av särskilt boende för äldre skulle påbörjas. Redan innan stödet infördes hade man konstaterat att det inte var investeringskostnaderna för byggandet som höll tillbaka  utvecklingen av särskilt boende för äldre. Både Boverket och Socialstyrelsen menade att det var bättre att ge stöd till själva verksamheten då den verkligt stora kostnaden uppstår i den långsiktiga driften.

Riksrevisionen menar också att det inte går att fastställa nettotillgången på platser under tiden stödet fanns eftersom man inte vet hur många platser som samtidigt avvecklades.

En tredjedel av landets kommuner har inte tagit del av stödet då de inte haft något behov av att bygga nya särskilda boenden, enligt skrivelsen. Vi anser, precis som Riksrevisionen, att det inte är bra att pengar binds upp i ett stöd som inte utnyttjas i särskilt hög grad. Att fördela ett mer allmänt ekonomiskt stöd till kommunernas äldreomsorg och fördela stödet utifrån antalet äldre anser vi är en mycket bättre väg att gå. Vi anser också att det är viktigt att regeringen följer upp antalet avvecklade platser.

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Christina Östberg (SD)

Clara Aranda (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-01-31 Bordlagd: 2019-02-01 Granskad: 2019-02-01 Hänvisad: 2019-02-05
Yrkanden (3)