med anledning av skr. 2018/19:52 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Motion 2018/19:3034 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återuppbygga förtroendet för landsbygdsprogrammet med bl.a. kortare handläggningstider, minskat krångel och snabbare stödutbetalningar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka delar av landsbygdsprogrammet som kan läggas över på de folkvalda regionerna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landsbygden är själen i Centerpartiet. I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor. Vi vill ha jobb i hela landet, och därför arbetar vi för att bidra till att det skapas fler jobb i växande företag och i de gröna näringarna. En viktig del i detta är landsbygdsprogrammet. För många av dessa företags överlevnad och utveckling är landsbygdsprogrammet centralt. Med hjälp av landsbygdsprogrammet har vi möjlighet att stärka de verksamheter som ger jobb på landsbygden, som förser oss med svensk mjölk, öppna landskap och levande bygder. Men landsbygdsprogrammet bidrar även till att nå de miljömål vi satt upp.

När det nya landsbygdsprogrammet för åren 20142020 förhandlades fram var Centerpartiet pådrivande för att säkerställa ett så starkt landsbygdsprogram som möjligt. Den utvärdering som Riksrevisionen har gjort är därför viktig för att dra lärdomar inför utformningen av kommande programperiod.

Riksrevisionen pekar på ett antal brister vad gäller handläggning av stödåtgärder där bl.a. långa handläggningstider och lång väntan på stöd för de sökande lyfts fram. Detta har skapat en stor misstro bland företagare och landsbygdsbor, där många uttrycker att man tappat förtroendet för systemet, vilket är mycket allvarligt. De signaler som Riksrevisionen skickar vad gäller landsbygdsprogrammets omfattning och komplexitet är väldigt viktiga och något som regeringen bör ta med sig i det fortsatta arbetet. Centerpartiet anser att ett återställt förtroende för systemet, med bl.a. kortare handläggningstider, minskat krångel och snabbare stödutbetalningar, bör vara av högsta prioritet i utarbetandet av kommande landsbygdsprogram.

Riksrevisionen konstaterar att det regionala inflytandet brustit, och Centerpartiet delar den bilden. Som decentralistiskt parti ser vi att så mycket makt som möjligt bör ligga lokalt och regionalt. Centerpartiet var i samband med regionförhandlingarna 2016 pådrivande i att decentralisera fler statliga funktioner och ge ett ökat ansvar till de folkvalda regionala parlament som ansvarar för arbetet med regional utveckling och tillväxt. Centerpartiet vill därför att regeringen i framarbetandet av kommande landsbygdsprogram ser över vilka delar av landsbygdsprogrammet som kan läggas över på regionerna.

Kristina Yngwe (C)

Ulrika Heie (C)

Rickard Nordin (C)

Magnus Ek (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-03-13 Bordlagd: 2019-03-14 Granskad: 2019-03-14 Hänvisad: 2019-03-15
Yrkanden (2)