med anledning av skr. 2018/19:57 Riksrevisionens rapport om långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan

Motion 2018/19:3038 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skolverket ett samordnande uppdrag att förbättra informationen om skolval och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuner ska tillhandahålla god information på fler språk om de skolvalsmöjligheter som finns och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rätten att välja skola och en skolpeng som följer med eleven till den skola som väljs är en uppskattad del av svensk skola och välfärd som Moderaterna värnar. Den ger alla elever och föräldrar en möjlighet att välja den skola som passar dem bäst oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar.

Riksrevisionen visar i sin granskning av möjligheterna att välja gymnasieskola att utökade valmöjligheter har haft en positiv effekt på elevernas inkomster senare i livet. Störst effekt har de utökade valmöjligheterna till gymnasiet haft för elever med föräldrar med låg utbildningsnivå. Förutom effekter på inkomster ökade även andelen av dessa elever som senare tog högskoleexamen.

Riksrevisionens granskning visar även att barn födda utomlands eller med föräldrar födda utomlands inte har gynnats i lika stor utsträckning av valmöjligheterna. Riksrevisionen menar att mycket tyder på detta beror på ett informationsövertag hos elever som vistats i landet längre än de som inte är födda här. Elever och föräldrar som är födda i Sverige har bättre kunskaper om systemet och vilka valmöjligheter som finns och kan därför göra mer informerade val.

Detta går även i linje med OECD:s iakttagelser av den svenska skolan. I OECD:s rapport Improving Schools in Sweden visar de att välutbildade och välinformerade familjer använder möjligheten att välja skola i högre utsträckning.

Det svenska skolvalet är internationellt sett unikt eftersom skolpengen följer med eleven, oavsett vilken skola eleven väljer. I många andra länder måste familjer själva bekosta utbildningen om de exempelvis väljer en fristående skola. Det är därför särskilt viktigt att elever och familjer som saknar kunskap om det svenska skolsystemet får en grundlig information om möjligheterna att välja skola.

Fler elever måste ges möjlighet att välja den skola som passar dem bäst. En viktig förutsättning för detta är att föräldrar och elever ges bättre möjligheter att göra välgrundade skolval. Skolverket behöver därför få ett samordnande uppdrag att förbättra informationen om skolvalet samtidigt som regeringen behöver säkerställa att kommunerna tillhandahåller god information på fler språk om de skolvalsmöjligheter som finns. Därutöver måste det bli lättare att jämföra olika skolor samtidigt som skolvalsprocessen bör präglas av öppenhet och transparens.

Kristina Axén Olin (M)

Maria Stockhaus (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Noria Manouchi (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-03-15 Granskad: 2019-03-18 Bordlagd: 2019-03-26 Hänvisad: 2019-03-27
Yrkanden (2)