med anledning av skr. 2019/20:44 Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan

Motion 2019/20:3446 av Helena Vilhelmsson (C)

av Helena Vilhelmsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av skärpta rutiner och riktlinjer för avstämning och uppföljning avseende helhetsperspektivet i rättskedjan och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att förtydliga rättskedjeperspektivet i regleringsbreven och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet välkomnar regeringens skrivelse 2019/20:44 Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan och delar Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer. Det är därför bra att regeringen arbetar med en rad åtgärder mot bakgrund av de förslag som läggs fram i rapporten. Centerpartiet anser emellertid att mer behöver göras.

I rapporten rekommenderas regeringen främst att tydliggöra ett mer långsiktigt rätts­kedjefokus bl.a. vad avser målformulering för myndigheterna, att stärka tillgången till uppföljning och analys med ett övergripande rättskedjeperspektiv och att öka helhets­perspektivet i kontakter med myndigheterna. En stringent och aktiv styrning med ett sammanhållet perspektiv av hela rättskedjan är avgörande för både Regeringskansliet och de enskilda myndigheterna.

Det framgår av rapporten att det i Regeringskansliet saknas principer för bedömning av behovet av avstämning med andra handläggare, budgetsamordnare och analysfunk­tion. Detta riskerar att leda till inkonsekvens och oförutsebarhet eftersom ansvaret då hamnar hos enskilda handläggare. Regeringen medger också brister i dokumentationen kring hur arbetet bedrivs. Centerpartiet föreslår därmed att regeringen förtydligar och skärper rutiner och riktlinjer för hur behovsbedömningen avseende avstämning och uppföljning av helhetsperspektivet i rättskedjan ska tillgodoses. En sådan åtgärd är nödvändig för att säkerställa kontinuitet och fokus i styrningen av rättskedjan.

Riksrevisionen konstaterar också att kopplingarna till rättskedjeperspektivet minskat under senare år i såväl särskilda uppdrag till myndigheterna som i regleringsbrev. Regeringen hänvisar till andra – i och för sig vällovliga – åtgärder som vidtagits med samma syfte, såsom utvärderings- och prognosuppdrag till Statskontoret och Brå. Regleringsbreven spelar emellertid en sådan central roll i styrningen av myndigheterna att dessa bör tydliggöras ytterligare med ett klart fokus på samordning inom rättskedjan.  Centerpartiet anser därmed att regeringen snarast måste åtgärda den påtalade bristen i regleringsbreven.

Helena Vilhelmsson (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-12-06 Granskad: 2019-12-09 Bordlagd: 2019-12-10 Hänvisad: 2019-12-11
Yrkanden (2)