med anledning av skr. 2019/20:46 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete

Motion 2019/20:3444 av Mats Green m.fl. (M)

av Mats Green m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur effektivitet och likvärdighet i Arbetsförmedlingens matchningsverksamhet kan säkerställas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har granskat styrningen av Arbetsförmedlingens matchningsarbete och finner i sin rapport risker för bristande effektivitet och likvärdighet i Arbetsförmed­lingens matchningsverksamhet. Riskerna beror bl.a. på att arbetssätten inom match­ningsverksamheten är utformade utifrån en relativt svag kunskapsbas. Riksrevisionen konstaterar att styrningen inte säkerställer att arbetsförmedlare använder de mest effektiva arbetssätten eller att de gör likvärdiga bedömningar av arbetssökandes behov. Riksrevisionen pekar vidare på att myndigheten har delegerat ett stort ansvar till lokala förmedlingsenheter och enskilda arbetsförmedlare för att välja, utforma och följa upp arbetssätt. Riksrevisionen framför ingen kritik mot Arbetsförmedlingens val av styr­modell men bedömer att Arbetsförmedlingen inte har hanterat dess inneboende risker på ett tillfredsställande sätt. Det kan leda till att alla arbetssökande inte får lika bra stöd från olika förmedlingsenheter eller enskilda arbetsförmedlare. I förlängningen innebär det att en del arbetssökande riskerar en längre tid i arbetslöshet än nödvändigt. 

Moderaterna har länge påtalat bristerna i Arbetsförmedlingens matchningsarbete. Samtidigt som många har svårt att få jobb larmar företag om enorma rekryterings­problem. Detta dämpar både ekonomisk utveckling och jobbskapande samtidigt som utanförskap permanentas för personer som aldrig får chansen att visa vad de går för på arbetsmarknaden.

I regeringens skrivelse hänvisas till reformeringen av Arbetsförmedlingen och att man bör avvakta denna. Moderaterna anser att detta inte är tillräckligt. Arbetsförmedlingen ska förvisso genomgå en reformering, men kraven på effektivitet och likvärdighet består. De stora problem som vi ser på arbetsmarknaden med en hög arbetslöshet samtidigt som arbetsgivare inte hittar den kompetens de söker kan inte vänta. En väl fungerande matchning, och förmågan att ge den arbetslöse rätt insats och aktivitet, kommer att spela en viktig roll för tillväxten och för att förhindra att utan­förskap växer. Arbetsförmedlingen har under lång tid uppvisat dåliga resultat, samtidigt som regeringen lagt orimligt mycket pengar på ineffektiva insatser som inte leder till arbete. Matchningsproblemen har regeringen känt till under lång tid utan att genomföra nödvändiga reformer. Den förra mandatperioden var i stället fyra förlorade år där styrningen av Arbetsförmedlingen snarare har präglats av diffusa projekt med kreativa namn och dåligt utfall än av en vilja att åtgärda strukturella brister.

En dåligt fungerande arbetsförmedling är inte orsaken till hela matchnings­problematiken, men man har haft lång tid på sig att vända den negativa utvecklingen. Fler människor än någonsin kommer att vara beroende av stöd från det som i dag är Arbetsförmedlingen, och vi kan inte låta dessa människor vänta.

Ett av de viktigaste syftena med den aktiva arbetsmarknadspolitiken är att jämna ut effekter av konjunkturcykeln. Arbetsmarknadspolitiken kan också påskynda etable­ringen på arbetsmarknaden för dem som ännu inte tagit steget in. Rätt utformad kan en aktiv arbetsmarknadspolitik bidra till lägre arbetslöshet och kortare arbetslöshetsperio­der genom insatser som bidrar till förbättrad sökaktivitet, rustar människor för jobb och säkerställer en effektiv matchningsprocess mellan arbetssökande och arbetsgivare.

En viktig del i en effektiv arbetsmarknadspolitik är att varje individ får ta del av rätt insats. Detta både för att säkerställa att politiken ger avsedd effekt och för att säkerställa att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt. Moderaterna anser att detta inte fungerar på ett tillfredsställande sätt i dag. Moderaterna anser att systemet behöver göras om. Kostnaderna behöver minska, och insatserna behöver bli mer träffsäkra. Vi anser därför att regeringen noga bör utreda hur effektivitet och likvärdighet i Arbets­förmedlingens matchningsverksamhet kan säkerställas innan arbete med ändrad struktur inleds. En reformering bör ske gradvis och genomtänkt mot bakgrund av utredningar och forskning.

Mats Green (M)

Saila Quicklund (M)

Josefin Malmqvist (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-12-04 Granskad: 2019-12-09 Bordlagd: 2019-12-10 Hänvisad: 2019-12-11
Yrkanden (1)