med anledning av skr. 2019/20:77 Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet

Motion 2019/20:3503 av Ulla Andersson m.fl. (V)

av Ulla Andersson m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör inleda en ny översyn av utjämningssystemet och återkomma till riksdagen med förslag om ett utvecklat utjämningssystem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen visar i sin rapport, Det kommunala utjämningssystemet – behov av mer utjämning och bättre förvaltning, hur kostnadsutjämningen kan användas i större utsträckning för att utjämna kostnadsskillnader mellan kommunerna. I rapporten rekommenderar Riksrevisionen regeringen att utveckla den befintliga kostnadsutjäm­ningen så att den i större utsträckning utjämnar för kostnadsskillnader som uppstår på grund av att kommunerna har olika yta, antal invånare och befolkningsförändringar och utifrån socioekonomiska förutsättningar. En sådan utjämning skulle framför allt gynna landsbygdskommuner med hög skattesats. Riksrevisionen menar att glesbygden är underkompenserad, att gleshetskompensationen är för liten och att det behövs ytterli­gare ändringar i systemet för att skapa likvärdiga förutsättningar.

Riksrevisionen uppmanar också regeringen att utvidga kostnadsutjämningen till att även avse biblioteksverksamheten, väga för- och nackdelar med att utvidga kostnads­utjämningen till att omfatta fler av de frivilliga verksamheter som i huvudsak är skatte­finansierade, överväga om delar av strukturbidraget kan avvecklas och ge Tillväxtverket i uppdrag att förvalta utjämningssystemet.

Regeringen anger dock i skrivelsen att den inte avser att vidta några åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Till skillnad från regeringen anser Vänsterpartiet att det är viktigt att redan nu gå vidare med ytterligare förändringar i systemet utifrån Riksrevisionens rapport. I det sammanhanget kan även ytterligare aspekter vägas in på exempelvis inkomstsidan.

Även om de ändringar som nyligen har genomförts är i rätt riktning menar vi att det inte är tillräckligt och att behovet är stort av att ta ytterligare steg för att utjämna de stora kostnadsskillnader och skillnader i förutsättningar som finns mellan kommunerna. Riksrevisionens rapport visar att det kan handla om rätt stora justeringar kostnads­mässigt. Regeringen bör därför inleda en ny översyn av utjämningssystemet och återkomma till riksdagen med förslag om ett utvecklat utjämningssystem. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Ulla Andersson (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Ali Esbati (V)

Ida Gabrielsson (V)

Tony Haddou (V)

Birger Lahti (V)

Ciczie Weidby (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-03-04 Granskad: 2020-03-05 Bordlagd: 2020-03-06 Hänvisad: 2020-03-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)