med anledning av skriv. 1993/94:106 Alternativ till burhållning av värphöns

Motion 1993/94:Jo14 av Bo Arvidson (m)

av Bo Arvidson (m)
Riksdagen antog under 1988 en djurskyddslag som slår
fast att våra husdjur skall ha möjlighet till ett naturligt
beteende. Undertecknad delar uppfattningen att Sverige
skall ha en väl utbyggd djurskyddslagstiftning. Beslutet
innebär stora förändringar för vissa näringsgrenar. Den nya
djurskyddslagen medför att äggproduktionen i Sverige
senast den 1 januari 1999 måste ske på annat sätt än med
konventionella bursystem.
En djurskyddslagstiftning måste utgå från att husdjuren
skall erhålla ett förbättrat skydd mot dålig behandling.
Skulle det uppstå en situation där den framtida svenska
äggproduktionen hotas av ökad import på grund av att de
svenska producenterna möter krav som inte finner någon
motsvarighet i andra länder, riskeras själva syftet med
djurskyddslagstiftningen, nämligen att åstadkomma ett
starkt skydd för husdjuren.
Än så länge är det få länder som har antagit så
långtgående djurskyddslagstiftningar som Sverige. Våra
närmaste grannländer har ännu så länge inte beslutat att
införa en djurskyddslagstiftning som motsvarar vår.
I Schweiz har man lämnat den konventionella
burproduktionen, vilket fått kostnadshöjande effekter på
äggproduktionen till följd. För att skydda den inhemska
äggproduktionen i Schweiz har man tvingats införa ett
system där avgifter på importen stöder den dyra inhemska
produktionen. Schweiz måste ändå importera ägg
motsvarande ca 55 procent av konsumtionen.
En minskad svensk produktion skulle innebära att
statens och konsumenternas påverkansmöjligheter på
standarden i djurhållningen inom äggproduktionen
minskades.
Mot denna bakgrund är det viktigt att riksdagen klart
uttalar att möjligheterna till framtida svensk äggproduktion
måste vidmakthållas.
Jordbruksverket har redovisat läget för de alternativ till
konventionell burhönsproduktion som hittills utvecklats.
Av redovisningen framgår att problemen är stora.
Jordbruksverket har därför genom Rapport 1993:14 slagit
fast att mer tid bör ges innan burhönsförbudet träder i kraft.
Beslutet om den nya djurskyddslagstiftningen 1988
innebar att möjligheterna till forskning om alternativa
bursystem inskränktes kraftigt. Eftersom intentionerna i
beslutet var att konventionell burhållning skulle upphöra är
det mycket olyckligt att även forskning kring alternativa
bursystem stoppades.
På flera håll i världen, bl.a. i Australien, Holland och
England, pågår i dag forskning och utveckling kring
alternativa bursystem. Man hoppas t.ex. att kunna utveckla
konkurrenskraftiga system med modifierade s.k.
miljöberikade burar med reden, sittpinnar och sandbad.
Sådana forskningsmöjligheter bör finnas även i Sverige.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om framtida svensk äggproduktion,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om forskning och utveckling av olika
alternativ till konventionella bursystem.

Stockholm den 17 januari 1994

Bo Arvidson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-17 Bordläggning: 1994-01-18 Hänvisning: 1994-01-20
Yrkanden (4)