med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen

Motion 1993/94:T58 av Harriet Colliander och Kenneth Attefors (nyd)

av Harriet Colliander och Kenneth Attefors (nyd)
Propositionen
Regeringen redogör för innehållet i de
investeringsplaner som Banverket, Vägverket och
länsstyrelserna har upprättat för perioden 1994--2003.
Ny demokratis ståndpunkt
Vi ställer oss bakom propositionen till stora delar.
För budgeten 94/95 yrkade vi för ett minskat anslag till
nyinvesteringar med 2 000 miljoner kronor. Det gör vi nu
också.
Vi har erhållit rapporter om att för mycket pengar finns
i omlopp i infrastruktursvängen. Detta leder ofelbart till
missbruk. Många säger dessutom idag att den svenska
infrastrukturen inte har speciellt stora brister. För att på ett
enkelt sätt lösa arbetslöshetsproblemen lät vi oss politiker
målas in i ett hörn som vi nu måste komma bort ifrån.
Infrastrukturinvesteringar är inte nyckeln till full
sysselsättning. Vissa investeringar kan snarare leda till ökad
arbetslöshet bl a på grund av stora kapitalkostnader.
Kan vi dessutom ha anslagit för mycket pengar till
otidsenlig infrastruktur? Många påstår detta. Till vissa delar
kan vi instämma med detta.
Vi yrkar på att Botniabaneprojektet ej genomförs. De
medel som är avsatta till detta projekt kan användas till
annan redan befintlig infrastruktur i regionen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att Botniabaneprojektet läggs ned
och att anslagna medel tillfaller annan infrastruktur i
regionen.

Stockholm den 18 april 1994

Harriet Colliander (nyd)

Kenneth Attefors (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (2)