med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen

Motion 1993/94:T61 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

av Karl-Erik Persson m.fl. (v)
Rätt tänkt men fel resultat
Riksdagen har begärt en långsiktig plan för investeringar
i trafikens infrastruktur, inklusive investeringar i data- och
telekommunikationer och miljökonsekvensanalyser av
olika investeringsplaner.
Meningen var att man skulle kunna jämföra effekterna
av olika investeringsinriktningar. Det skulle vara möjligt att
se hur vi effektivast skall kunna bygga upp framtidens
miljöanpassade samhälle, ett kretsloppssamhälle där även
kommunikationssektorn bidrar till miljöanpassningen.
Utvecklingen nu gör att trafiksektorn blir ett allt större
hinder i utvecklingen av det miljöanpassade samhället
eftersom luftföroreningar, buller m.m. i allt större grad
härrör från trafiken. Det som nu planeras -- fler
motorvägar, Dennispaket med stadsmotorvägar,
Öresundsbro m.m. -- gör att vi inte kan skönja någon
förbättring i dessa avseenden.
Ett färskt exempel på detta är regeringens proposition
från april 1994 om regionalpolitik där man skriver väl om
väginvesteringar utan att ha en aning om nya vägars effekt
på produktivitet och de långsiktiga miljökonsekvenserna.
Koncessionsnämnden för miljöskydd slår fast att
infrastrukturer med lång livslängd skall ge möjlighet och
förutsättningar för det framtida miljöanpassade samhället.
Mycket av den infrastruktur som vi nu planerar och bygger
skapar inte dessa förutsättningar. I många fall är de
långsiktiga miljökonsekvenserna okända.
Boverket skall få i uppdrag att utforma en vägledning för
länsstyrelserna. Detta är bra men långt ifrån tillräckligt så
länge makten över investeringarna ligger hos ett flertal
trafikverk som inte har möjlighet att ta ett övergripande
ansvar för långsiktiga miljökonsekvenser.
Delegationen för prognos- och utvecklingsverksamhet
(DPU) skall få i uppdrag att analysera olika
kommunikationsslags samspel. Det är också bra men deras
arbete måste drivas skyndsamt. Riksdagen har tagit beslut
om investeringar för 100 miljarder kronor i vägar och
järnvägar. För att förhindra felaktiga -- ibland t.o.m.
skadliga investeringar -- bör korrekta beslutsunderlag tas
fram snabbt. Först då kan vi utifrån målet om ett långsiktigt
kretsloppssamhälle fatta rätt investeringsbeslut.
Vänsterpartiet föreslår att regeringen vidtar åtgärder
och genomför ett så pass gediget utredningsarbete om
infrastrukturinvesteringar att riksdagen senast 1 juli 1995
kan ta ett förnyat beslut om investeringar i
kommunikationsinfrastruktur utifrån målet om att bygga ett
kretsloppssamhälle.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
 att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en utredning om
infrastrukturinvesteringar med målet ett framtida
kretsloppssamhälle.

Stockholm den 15 april 1994

Karl-Erik Persson (v)

Rolf L Nilson (v)

Jan Jennehag (v)

Bengt Hurtig (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (2)