med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen

Motion 1993/94:T63 av Sten Svensson (m)

av Sten Svensson (m)
I Västsverige har de samverkande länen utarbetat en
samordnad transportstrategi som syftar till att få till stånd
konkreta åtgärder för att i det längre perspektivet
säkerställa fungerande gods- och persontransporter. En av
de angelägna satsningarna gäller det nationella vägstråket
E 20 mellan Stockholm och Göteborg.
Länsstyrelsen i Skaraborgs län har i sitt yttrande 93-12-
20 till Vägverket framhållit att planarbetet för en utbyggnad
av E 20 startade redan hösten 1992. Dels har en
strukturstudie genomförts för delen genom Skaraborgs län,
dels har sträckan mellan Götene/Riksväg 44 och
länsgränsen mot Örebro län penetrerats ytterligare.
Länsstyrelsen har i sina, i stor enighet antagna,
verksamhetsplaner prioriterat arbetet med
motorvägsplanering för E 20 och Riksväg 49, delen Skara
(E 20) -- Skövde.
Länsstyrelsens styrelse anför i sin skrivelse bl a följande:
I riksdagens beslut från den 9 juni 1993 fastslogs att E
20:s målstandard mellan Göteborg och Örebro skall vara
motorväg. Däremot avsattes så lite pengar att endast 1 mil
motorväg kan byggas av den 21 mil långa sträckan mellan
Floda och Vretstorp. Vissa partier på denna sträcka
kommer därför att få trängselproblem, trots att viss
avlastning kommer att ske genom utbyggnaden av Rv 40
och E 4 till målstandard. E 20 har stor betydelse för
näringslivet och för industrins transporter mellan olika
tillverkningsenheter och marknader, vilket skapar trafiken.
E 20 är huvudstråket mellan västkusten (kontinenten) och
Mälardalen, Bergslagen/Norrland. Vägen är också ett
viktigt trafikstråk. Detta är en annan trafikuppgift än vad
som kan nyttiggöras genom utbyggnaden av R 40 och E 4.
Därför kvarstår trängselproblemen på E 20.
Utbyggnad och trafikering av E 20 inom Skaraborgs län
kan ske med förhållandevis liten miljöbelastning och
relativt små ingrepp i känsliga miljöer och med små risker.
Planberedskapen är god och det finns möjlighet att
starta byggandet av delen Götene--Mariestad redan 1995.
Kort därefter blir arbetsplanen klar för delen Mariestad--
länsgränsen mot Örebro län. Länsstyrelsen finner det
angeläget och möjligt att bygga ut delen mellan
Götene/Riksväg 44 och länsgränsen tidigare än vad som
anges i planen.
Delen Vårgårda--Floda kommer att få stora
trängselproblem om inga åtgärder vidtas. Även på denna
del måste utbyggnad ske under planperioden.
Utbyggnaden av E 20 norr om Vretstorp är mycket
positiv för Skaraborgs näringsliv och resenärer.
I det europeiska framtidsperspektivet står det alldeles
klart att snabba och effektiva transporter är av avgörande
betydelse för regionens internationella konkurrenskraft.
Riksdagen har tidigare, på förslag av trafikutskottet,
uttalat att ''inga åtgärder skall vidtas som kan försvåra en
framtida utbyggnad av E 20 (Göteborg--Örebro) till
motorväg''. I regeringens skrivelse sägs det istället att det
kan bli ''13 m med möjlighet att avvika från målstandard där
betydande effektivitetsvinster uppnås''.
Lokaliseringsarbetet beträffande E 20 med
motorvägsstandard är således nu långt framskridet. Alla
berörda kommuner är involverade. Detta arbete leds av
Vägverket i region Väst. Alla är medvetna om att väg E 20
är den viktigaste tvärförbindelsen i landet mellan
Stockholm och Göteborg för inrikes landstransporter.
Därför är det angeläget att E 20-projektet ges
målstandarden motorväg på hela sträckan mellan Sveriges
två största befolkningscentra.
Måluppfyllelsen skulle -- enligt Vägverket, som räknat
med byggstart på delsträckor redan 1994 -- kunna ske i
sådan takt att motorvägen mellan Örebro och Götene -- där
uppdelning av trafik till västkusten sker -- samt mellan
Floda och Vårgårda färdigställs under perioden 1994--2003.
Under därefter följande period sker utbyggnad av motorväg
på återstående sträcka mellan Vårgårda och Götene.
Riksdagen bör ansluta sig till denna bedömning och göra
ett uttalande med denna innebörd.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utbyggnad av väg E 20 till
motorvägsstandard.

Stockholm den 18 april 1994

Sten Svensson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (2)