med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen

Motion 1993/94:T66 av Hans Gustafsson m.fl. (s)

av Hans Gustafsson m.fl. (s)
Regeringens skrivelse har stora brister. För en icke
initierad är dokumentet nästa oförståeligt. Såvitt vi kan se
är inriktningen sådan att Blekinge har förlorat på viktiga
områden. Bl.a. blir det betydligt lägre standard på den
viktiga pulsådern E22 Karlskrona--Malmö. Till detta skall
läggas att anslaget för övriga riksvägar i sydöst (dvs.
Blekinge) minskat med ytterligare 184 mkr. Det betyder en
minskning med 330 mkr för sydöstra Sverige. Detta kan vi
inte acceptera.
Med anledning av ovanstående kräver vi att de medel
som tidigare anvisats bör komma Blekinge till del genom
omfördelning inom ramen. Det betyderatt Vägverket får
medel för att garantera tidigare utlovad standard på väg E22
Karlskrona--Malmö samtatt till övriga riksvägar i
sydöstra Sverige anvisas 330 mkr.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om investeringsplaner på
vägområden i Blekinge.

Stockholm den 18 april 1994

Hans Gustafsson (s)

Christer Skoog (s)

Yvonne Sandberg-Fries (s)

Jan Björkman (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (2)