med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen

Motion 1993/94:T67 av Åke Carnerö m.fl. (kds, c)

av Åke Carnerö m.fl. (kds, c)
Regeringen redovisar i denna skrivelse en
sammanfattning av innehållet i trafikverkens
infrastrukturplaner och länsstyrelsernas
länstrafikanläggningsplaner.
Trafikutskottet lade i sitt betänkande TU 87/88:13 fast
inriktningen av samhällets trafikpolitik inför 1990-talet. Det
betonades att målet skall vara ''att erbjuda medborgarna
och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande,
säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta
samhällsekonomiska kostnader. Detta innebär att
säkerheten och miljön ges en mer framskjuten plats i den
fortsatta trafikpolitiken.''
Utskottet ställde sig vidare bakom de fem delmål som
angavs i regeringens proposition 87/88:50 nämligen
tillgänglighet, effektivitet, säkerhet, god miljö och regional
balans. Vad gäller den statliga avgiftspolitiken inom
trafikområdet tillstyrktes att ''grundprincipen skall vara att
de avgifter som tas ut av trafiken som ersättning för
utnyttjandet av infrastrukturen skall utformas så att de
täcker de totala samhällsekonomiska kostnader som
trafiken ger upphov till''.
Satsningar på utbyggnad av vägar och järnvägar får
positiva effekter för trafikanterna i form av bl.a. förbättrad
trafiksäkerhet och ökad framkomlighet. Av etiska och
ekonomiska skäl måste vi ta till vara alla möjligheter till
förbättringar genom utbyggnad av infrastrukturer. När
vägutbyggnader planeras är det dock viktigt att ta stor
hänsyn till kraven på god miljö och långsiktig hushållning
med naturresurser. Avvägningar mellan olika trafiksystem
liksom regional balans och samhällsekonomiska hänsyn är
betydelsefulla ur helhetssynpunkt.
Att genomföra de i skrivelsen planerade investeringarna
ställer stora krav på olika myndigheter. Ett genomtänkt
program för ett miljöanpassat trafiksystem i landets olika
delar skall vara en viktig utgångspunkt för det långsiktiga
arbetet för regional utveckling och förnyelse av trafikens
infrastruktur. Skall vi klara övergången till en
miljöanpassad transportsektor behövs
energieffektiviseringar av dagens transportsektor.
Det är därför glädjande att regeringen gett samtliga
länsstyrelser i uppdrag att, som en del i genomförandet av
investeringsplanerna, upprätta en regional trafik- och
miljöanalys till grund för en samhällsplanering som främjar
utvecklingen av ett miljöanpassat transportsystem. Vidare
kommer regeringen att ge berörda verk vissa uppdrag som
rör frågor om miljö, fysisk planering och hushållning med
naturresurser vid infrastrukturplanering.
I Bohuslän är Bohusbanan, järnvägen mellan Göteborg
och Strömstad, samt väg E6 mellan Göteborg och
Svinesund viktiga transportleder. God standard på dessa
trafikleder ger bra framkomlighet och säkrare trafikmiljö.
Fyrstadskommunerna (Lysekil, Uddevalla, Trollhättan,
Vänersborg) har gjort en trafiköverenskommelse för att
stärka förutsättningarna för Fyrstads framtid. Här finns
bl.a. följande punkter som berör kommunikationerna i
regionen:
a) utbyggnad av rv 44 och väg 161 b) 
tidigarelagd utbyggnad av dubbelspåret mot Norge
genom Fyrstads område c) 
upprustning av Bohusbanan, Älvsborgsbanan och
Lysekilsbanan d) 
bättre samordning av kollektivtrafiken inom Fyrstad
För Bohusläns del är det därför av stor vikt att en så
noggrann trafik- och miljöanalys genomförs i regionen
innan stora planerade trafikinvesteringar görs som senare
kan visa sig vara ur samhällsekonomisk synvinkel
olönsamma.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en noggrann trafik- och
miljöanalys av Bohusläns infrastruktur vad gäller trafik.

Stockholm den 18 april 1994

Åke Carnerö (kds)

Fanny Rizell (kds)

Marianne Andersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (2)