med anledning av skriv. 1993/94:238 Redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet

Motion 1993/94:N34 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

av Harriet Colliander m.fl. (nyd)
Det finansiella systemet
Finanskrisen har inte uppstått av sig själv. En av de
viktigaste orsakerna nämns inte alls, nämligen riksbankens
agerande eller snarare brist på agerande.
Riksbanken har ansvaret för kreditpolitiken, något som
man tycks ha glömt bort under 80-talet när man tillät en i
det närmaste ohämmad kreditexpansion. Var finns kritiken
mot riksbanken och vad har gjorts för att hindra en
återupprepning?
Kreditförsäkringar har av hävd sedan 1920-talet
betraktats som särskilt riskfyllda. Intill 1988 gällde för
denna typ av försäkringar den s.k. separationsprincipen,
som byggde på överenskommelse mellan
försäkringsbolagen och Försäkringsinspektionen.
Kreditförsäkringar skulle meddelas av särskilda bolag, som
inte sysslade med något annat. Därigenom skulle riskerna
isoleras, så att annan försäkringsverksamhet inte kunde
drabbas. 1988 avskaffades denna princip på förslag av
Försäkringsverksamhetskommittén, varefter regeringen
beviljade koncession för detta affärsområde till en rad
försäkringsbolag. Härvid underströk regeringen, att det
ställdes särskilda krav på kompetens inom de ifrågavarande
försäkringsbolagen och särskild kontroll från
Försäkringsinspektionens sida.
Hösten 1985 slopades även begränsningarna för
kreditinstitutens utlåningsvolymer.
Finansinspektionen skall verka för:att det
finansiella systemet värnas och att allmänhetens förtroende
för systemet upprätthållsatt enskilda finansinstitut har en
betryggande soliditetatt strukturomvandling i det
finansiella systemet sker i ordnade formeratt
finansmarknadens aktörer tillämpar sunda metoder i sin
verksamhetatt allmänhetens insyn i och överblick över
förhållandena i det finansiella systemet underlättas
Det är uppenbart att Finansinspektionen inte lyckats
uppfylla sina åtaganden, varför Bankkriskommittén borde
lämna ett delbetänkande om Finansinspektionen fortast
möjligt.
Under rubriken ''Framtida återvinning samt
garantiavgifter'' står att läsa:
Om lånen under tiden fram till och med den 1 juli 1996
har återbetalts med ett belopp om sammanlagt minst 2,8
miljarder kr. skall garantiavgiften på återbetalt belopp
endast vara 0,5 procent. Skulle en högre garantiavgift ha
erlagts i samband med återbetalning före sistnämnda dag
skall mellanskillnaden restitueras.
Varför skall garantiavgiften sänkas?
Försäljning av Nordbanken
Regeringen har tillsatt en delegation för privatisering av
Nordbanken men det redovisas inte vad som har skett.
Om man skall uppnå en riktig konkurrenssituation tror
vi att man skall söka en köpare på andra sidan jordklotet i
t.ex. Japan eller Taiwan. Om man väljer en europeisk eller
amerikansk bank tror vi inte att man får en riktig
konkurrenssituation eftersom dessa banker har samarbetat
i många år. Vid val av en köpare från Japan eller Taiwan
skulle vi automatiskt intressera dessa länders industri för att
investera i Sverige.
En annan tanke som kanske skulle vara värd att pröva
vore att ge svenska folket aktier i den bank de faktiskt redan
äger.
Ett svenskt inlåningsförsäkringssystem
Som framhålls i skrivelsen har de flesta EU-länder ett
inlåningsförsäkringssystem, och en anpassning till EU
kommer därför att kräva att Sverige inför ett liknande
system.
Vi efterlyser därför regeringens omedelbara förslag till
ett sådant system.
Slutsats
Regeringens ingripande för att säkra betalningssystemet
var nödvändigt, och regeringens skrivelse ger en bra
beskrivning av vad som hände, men var finns förslagen för
att förhindra en återupprepning? Det gäller att inte tappa
tempo, varför vi emotser regeringens snabba
åtgärdsförslag.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att snarast lägga fram ett förslag
på hur Finansinspektionen bättre skall kunna utföra en
effektivare kontroll av det finansiella systemet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att med ändring av tidigare beslut
behålla full garantiavgift för de garantier som staten har
lämnat till enskilda banker,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om försäljning av Nordbanken.

Stockholm den 18 april 1994

Harriet Colliander (nyd)

Bo G Jenevall (nyd)

Bengt Dalström (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-19 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (6)