med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU - Inriktning och genomförande

Motion 1994/95:Jo25 av Eva Goës (mp)

av Eva Goës (mp)
Euratom
Miljöpartiet de gröna hänvisar till tidigare motioner, där vi
tagit upp Euratoms föråldrade stadgar och inriktning, varför
vi föreslår att Sverige skall driva en linje för global
kärnkraftsavveckling och kärnvapennedrustning samt verka
för att sprida kunskap om energieffektivisering och
förnyelsebara energislag. Miljöpartiet de gröna anser att
Euratoms stadgar skall ändras i den riktningen.
Kan kärnkraften avvecklas och kärnavfall stoppas?
Euratom är en kärnkraftsvänlig organisation.
Medlemskapet i EU innebar automatiskt medlemskap i
Euratom som enligt sina stadgar skall främja utvecklingen
av kärnkraft. En gemensam kärnkraftsmarknad skall skapas.
I EU-avtalet finns en gemensam deklaration om att Sverige
ska kunna avveckla kärnkraften, men Sverige kan inte
förhindra EU-företag att bygga kärnenergianläggningar i
Sverige. Men vilken juridisk bärkraft har detta när EUs
gemensamma energimarknad är fullt genomförd och icke-
svenska EU-företag kanske köpt in sig i den svenska
kärnkraftsindustrin? Kan svenska staten då tvinga
energiföretag att stänga reaktorer utan att det blir konflikt
med EU-domstolen? Statens strålskyddsinstitut (SSI) har
hävdat att Sverige som EU-medlem ändå kan bli tvingat att
ta emot utländsk kärnavfall, eftersom EU-lag har företräde
framför svensk lag. Också Statens kärnkraftinspektion (SKI)
har slagit fast att ett entydigt svar på frågan om ifall Sverige
måste ta emot kärnavfall från EU-länderna ''kan inte ges
förrän EG-domstolen prövat frågan''. När Sverige självt till
slut måste konstruera en anläggning för slutförvaring av
svenskt kärnavfall, finns det då någon juridisk möjlighet att
förhindra EU-företag från annat EU-land att köpa svenskt
berg och där anlägga slutförvaringsanläggning för t ex
franskt eller tyskt radioaktivt avfall?
Miljöpartiet de gröna kräver en lag som absolut förbjuder
import av utländskt kärnavfall och att nya kärnanläggningar
inte får uppföras utom för det i landet producerade använda
kärnbränslet. Mellanlagring av utländskt kärnavfall skall
också förbjudas. Utländska företag ska inte få köpa in sig i
den svenska kärnkraftsindustrin och dess anläggningar.
IAEA
Miljöpartiet de gröna har också krävt att IAEA:s roll skall
omdefinieras och att IAEA skall verka för global avveckling
av kärnenergi, kärnvapen och spridning av kärnteknologi och
en annan inriktning på sin verksamhet som är anpassad till
kretsloppssamhället.
EU-fonder
Miljöpartiet de gröna anser vidare att stödet från EU:s
fonder till Öst- och Centraleuropa inte skall gå till
kärnkraftsindustrin. Sverige måste blockera ett beslut om att
utöka EU-fonderna för utlåning under nuvarande villkor.
Sverige skall i stället agera så att förnyelsebara och
energieffektiva energisystem utvecklas.
I debatten den 4 april i Sveriges riksdag framkom det att
det låg förslag från G 7 
som samtliga EU-länder ställt sig bakom om att bygga
två tre nya ''moderna'' reaktorer i stället för Tjernobyl samt
två nya i Slovakien. Miljöpartiet de gröna ser mycket
allvarligt på detta och kräver att Sverige agerar kraftfullt mot
nya reaktorbyggen i öst.
Illegal handel
Den illegala handeln med kärntekniskt materiel har
drastiskt ökat. Med anledning av detta måste all export av
kärntekniskt materiel, kärnbränsle och radioaktivt avfall till
länder utanför EU förbjudas.
Strålskyddsföreskrifter
Strålskyddet måste skärpas ytterligare i Sverige. Det är en
självklarhet att varje land skall kunna ha hårdare regler än
basnivån i Euratomfördraget, anser vi, och kunna anta
striktare dosgränser, därför upprepar vi kravet om att sänka
gränsvärden med en tiopotens.
Sekretess
Miljöpartiet de gröna kräver utökad insyn i alla verksamhet
som rör kärnenergi och kärnteknisk hantering i Sverige och
EU.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Sverige skall driva en linje för
global kärnkraftsavveckling och kärnvapennedrustning,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om energieffektivisering och
förnyelsebara energislag och om ändring därom i Euratoms
stadgar,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om införande av absolut förbud av
import och mellanlagring av utländskt kärnavfall,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att nya kärnanläggningar inte får
uppföras utom för det i landet producerade använda
kärnbränslet,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att utländska företag inte får köpa
in sig i den svenska kärnkraftsindustrin och dess
anläggningar,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att IAEA:s roll skall omdefinieras,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Sverige måste blockera ett
beslut om att utöka EU-fonderna för utlåning under
nuvarande villkor och att Sverige i stället skall agera så att
förnyelsebara och energieffektiva energisystem utvecklas,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Sverige skall agera kraftfullt
mot nya kärnkraftsreaktorbyggen i Östeuropa,
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om förbud av export av kärntekniskt
materiel, kärnbränsle och radioaktivt avfall till länder utanför
EU,
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att sänka gränsvärdet för
strålskydd med en tiopotens,
11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utökad insyn i alla verksamhet
som rör kärnenergi och kärnteknisk hantering i Sverige och
EU.

Stockholm den 6 april 1995

Eva Goe s (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1995-04-06 Bordläggning: 1995-04-07 Hänvisning: 1995-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)

Avsändare