Medborgarkontor

Motion 1998/99:K305 av Lars Wegendal (s)

av Lars Wegendal (s)
Riksdag och regering har under senare år ofta pekat på de
möjligheter till en samordnad offentlig service som
inrättande av ett medborgarkontor innebär.
Trots detta har kommuner och statliga myndigheter haft svårt att realisera
intentionerna.
Oftast är det inga formella hinder som bromsat processen utan troligen en
osäkerhet ifrån de inblandade parterna.
Ur medborgarnas synvinkel måste det på alla sätt vara en fördel att möta
en samlad offentlig service i ett medborgarkontor.
Med teknikens hjälp borde man även kunna utveckla tanken så att även
medborgarna i mindre kommuner, och framför allt i dessa kommuners gles-
bygd, kan få del av den  offentliga servicen.
I glesbygdsskolorna skulle biblioteken kunna få en central roll som lokala
medborgarkontor.
För att ovanstående tankar skall kunna realiseras och för att processen skall
påskyndas krävs offensiva initiativ från regeringen. Regeringen bör uppta
konkreta överläggningar med de statliga verken och företrädare för kommu-
nerna med mål att ett medborgarkontor inrättas i varje kommun.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att aktivt påskynda processen att inrätta medborgarkontor i varje
kommun.

Stockholm den 27 oktober 1998
Lars Wegendal (s)
Carina Adolfsson (s)

Tomas Eneroth (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)