Medel till konstbildande verksamhet

Motion 1992/93:Kr253 av Marianne Jönsson och Agne Hansson (c)

av Marianne Jönsson och Agne Hansson (c)
Konstfrämjandet, som har arbetat med konstbildande
verksamhet sedan länge, gick i konkurs i september 1992.
Detta har ställt distrikten inför problem. Genom
konkursen förlorade de en stor del av sina ekonomiska
tillgångar, eftersom det tidigare Riksförbundet förvaltade
distriktens ekonomi. Vidare förlorade distrikten, genom
nedläggningen av riksorganisationen, den tillgång man haft
till central rådgivning,samordning och service liksom
bevakning av för distrikten gemensamma intressen.
Tidigare hade Konstfrämjandet erhållit medel för
konstbildande verksamhet från Kulturdepartementet via
anslagsposten 2.11. Organisationer inom Bild- och
formkonstområdet m.m. För budgetåret 1992/93 uppgår
anslaget till 7 841 000 
kronor. I årets budgetproposition är detta anslag
borttaget. Denna omprioritering inom kultursektorn är
enligt min mening otillfredsställande.
De medel som tidigare stod till Konstfrämjandets
förfogande var de enda medel som fanns till konstbildande
verksamhet utanför institutionerna. Behovet av
konstbildande verksamheter är större än någonsin. Flera
organisationer försöker nu finna vägar för samverkan kring
bild- och formkonstområdet. Detta sker för att kunna svara
för en del av den konstbildande verksamhet som
Konstfrämjandet bedrev.
Det är synnerligen angeläget att det samhällsstöd som
utgick till Konstfrämjandet ånyo ställs till den
konstbildande verksamhetens förfogande. Anslaget, som
tidigare utgick till Konstfrämjandet, bör därför utbetalas till
Statens kulturråd för vidarebefordran till
konstbildningsarbete i nya former. Det är skäligt att hälften
av tidigare anslag utbetalas för detta ändamål, så att
distrikten garanteras en fortsatt verksamhet. Ett fortsatt
statsbidrag till konstfrämjandeverksamheten måste
bedömas som nödvändigt för att ett mångårigt
kulturpolitiskt arbete skall kunna fortsätta.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om anslag till konstbildande
verksamhet utanför institutionerna.

Stockholm den 22 januari 1993

Marianne Jönsson (c)

Agne Hansson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)