Mer rättsstatsbistånd

Motion 2008/09:U331 av Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

av Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sida bör få i uppdrag att göra det möjligt för pensionerade anställda från rättsväsendet att delta i EU:s och Sveriges arbete med rättsstatsbistånd.

Motivering

Europeiska unionen gör viktiga insatser för att hjälpa länder att bygga upp demokratiska institutioner och en fungerande rättsstat. Det handlar om att utbilda domare, poliser, fångvaktare och åklagare om mänskliga rättigheter och arbetssättet i ett demokratiskt statsskick.

Detta arbete har bidragit till att vår världsdel nu är fredligare än någonsin, i och med att de forna öststatsländerna därigenom fått hjälp att demokratiseras och har kunnat bli medlemmar i europeiska unionen.

Det finns efterfrågan på många rättsstatsinsatser i hela världen, och den trånga sektorn är personal som kan arbeta i detta bistånd. Aktiva poliser och domare har ofta svårt att ha möjlighet att ta tjänstledigt. Däremot finns det pensionerade experter vars kompetens idag inte tas till vara. Sida bör därför få i uppdrag att göra det möjligt för pensionerade anställda från rättsväsendet att delta i EU:s och Sveriges arbete med rättsstatsbistånd.

Stockholm den 1 oktober 2008

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07
Yrkanden (1)