Migration och asylpolitik

Motion 2011/12:Sf232 av Helena Leander och Bodil Ceballos (MP)

av Helena Leander och Bodil Ceballos (MP)
MP2409

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om eget boende.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kommuner inte ska kunna neka att ta emot ensamkommande barn.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte skicka tillbaka ensamkommande barn till Malta och Italien.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ratificera migrantarbetarkonventionen.1

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvisningar och förvar.

1 Yrkande 4 hänvisat till UU.

En öppen värld

Miljöpartiet de gröna har en vision om en mer öppen värld, där fler människor kan röra sig fritt över landsgränserna, där EU:s murar rivs och fler kontakter knyts världen över. Vi vill se en värld där ingen behöver fly men alla har en möjlighet att flytta.

Tyvärr ser det inte ut så i dag. Det finns ca 200 miljoner migranter i världen, och många tvingas fly eller flytta på grund av krig, konflikter, miljöförstöring eller fattigdom. Redan i dag är klimatflyktingar den största flyktinggruppen, och med tanke på de bristande åtgärderna för att hejda klimatförändringarna är risken stor att allt fler kommer att behöva fly i klimatförändringarnas spår.

Mottagande

När människor söker asyl i Sverige kan de välja ifall de vill bo i ett av Migrationsverkets boenden eller i ett eget boende. Principen om eget boende (EBO) vill vi värna. Många forskningsrapporter (t.ex. Boverkets från 2008) visar att personer som väljer eget boende i högre utsträckning än de som bor på Migrationsverkets boenden har tillgång till arbete och bostad efter en tid här.

Vi anser dock att det var ett misstag att sänka och slutligen avskaffa ersättningarna för dem som väljer eget boende. Detta har lett till ökad trångboddhet och utsatthet för de enskilda. Det är därför rimligt att utreda frågan om att införa ett eget-boende-bidrag som motsvarar vad det kostar att bo på något av Migrationsverkets boenden.

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn är en särskilt utsatt grupp. Tyvärr tvingas de vänta länge i ankomstkommunerna för att kunna komma till ett mer varaktigt boende. Trots försök från både Migrationsverket och migrationsministern att få fler kommuner att ta emot ensamkommande barn, och trots en utvidgning av antalet ankomstkommuner, är väntan lång. Detta är tärande psykiskt och försenar asylprocessen. Vi anser därför att det krävs en lagändring för att kommuner inte ska kunna säga nej till att ta emot ensamkommande barn. Detta anser vi att riksdagen bör tillkännage för regeringen som sin mening.

Sverige skickar i dag tillbaka ensamkommande barn till Malta och Italien, trots de vidriga förhållanden som de där tvingas leva i. Vi anser att undantagsreglerna i Dublinförordningen bör användas i dessa fall för att låta barnen få sin asylansökan prövad i Sverige. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Arbetskraftsinvandring

Att Sverige har öppnat upp för utomeuropeisk arbetskraftsinvandring är en viktig reform som Miljöpartiet är stolt över att ha varit delaktigt i att genomföra. Det är positivt med det erfarenhetsutbyte och de handelskontakter som följer av arbetskraftsinvandringen. Framöver kommer reformen att ha en ännu större betydelse eftersom befolkningssammansättningen i Sverige förändras. Allt färre personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler äldre, och behovet av arbetskraft väntas vara stort.

Vi vill dock betona att det är viktigt att garantera att de som arbetskraftsinvandrar får god tillgång till grundläggande rättigheter. Därför är det viktigt att Sverige ratificerar migrantarbetarkonventionen. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Utvisningar och förvar

Miljöpartiet de gröna anser att användningen av förvar bör minimeras. Människor som inte har gjort sig skyldiga till brott eller ens är misstänkta för något sådant får inte hållas fängslade. Tvångsavvisningar, som regeringen de senaste åren lagt ökade resurser på, anser vi vara en felprioritering. Det är kvaliteten på flyktingmottagandet som ska stärkas i stället. Detta anser vi att riksdagen ska ge regeringen till känna.

Stockholm den 2 oktober 2011

Helena Leander (MP)

Bodil Ceballos (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-03
Yrkanden (5)