Migreringsverksamhet

Motion 2004/05:Kr313 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om etablering av migreringsverksamhet i Västervik och Hultsfred.

Motivering

Kalmar län har under 2004 drabbats hårt av varsel om förlorade arbetstillfällen. Bland annat beslutade Västerviks största privata arbetsgivare Electrolux att flytta sin tillverkning av dammsugare till Ungern. Kommun, region, regering och Electrolux planerar därför insatser för att häva de negativa effekterna. Regeringen har utsett Ulf Lönnqvist till sin specielle kontaktman i ärendet. Situationen för Hultsfreds kommun ser likartad ut med flera förlorade arbetstillfällen och nedlagd verksamhet.

Då antalet statliga arbetstillfällen i dessa två kommuner och i regionen ligger långt under vad som gäller för övriga riket är en ökning av statliga arbetstillfällen ett av de områden som prioriteras och planeras.

Det är då viktigt att se vad som är en naturlig utveckling inom regionen. Ljud, musik och kultur spelar idag och i framtiden en viktig roll för Kalmar läns framtid. I Västervik pågår ett omfattande utvecklingsarbete kring vårt bredaste kulturarv - visan. Målet är att bli ett nationellt centrum för det tonsatta ordets bevarande, framförande och utveckling. Bland annat är ca 20 personer avdelade för att under 2004-2005 lägga grunden för ett nationellt arkiv för den litterära visan. Arbetet sker i samverkan med Svenskt visarkiv och AF.

Även i Hultsfred (Rock City) förvandlar man framgångsrikt sin lokala identitet till viktiga redskap för lokal, regional och nationell utveckling. I Hultsfred finns sedan 2001 en kvalificerad yrkesutbildning som arbetar med digitalisering av analoga medier, ett flertal företag inom musikindustrin samt Svenskt rockarkiv.

Betänkandet SOU 2004:53 påvisar ett enormt behov av migrering. Vår åsikt är att en sådan verksamhet med SLBA som huvudman skall etableras i Västervik/Hultsfred. Vi kan därmed tillfredsställa ett grundläggande nationellt behov och samtidigt skapa ett antal statliga arbetstillfällen i en del av landet som är kraftigt underrepresenterad med sådan typ av arbete.

Detta är ett tungt vägande skäl, men utöver detta finns det flera väl grundade anledningar till att Västervik/Hultsfred är en bra etableringsplats för migreringen. Vi vill därför framföra ytterligare elva starka skäl för att migreringsverksamheten skall etableras i norra Kalmar län :

 1. Ger den bästa lösningen.

 2. Här erbjuds många finansierings-/resurskällor.

 3. Resurserna nyttjas effektivt.

 4. Låga driftskostnader.

 5. En snabb etablering är möjlig.

 6. Nära samverkan mellan Västervik och Hultsfred.

 7. Det finns ett brett regionalt stöd och engagemang.

 8. Tiden är rätt.

 9. Det finns ett värdefullt kontaktnät.

 10. Det skulle ge långsiktiga synergieffekter.

 11. Planeringsprocessen har startat.

Regeringen bör titta på möjligheterna att skapa en sådan verksamhet.

Stockholm den 27 september 2004

Krister Örnfjäder (s)

Håkan Juholt (s)

Ann-Marie Fagerström (s)

Agneta Ringman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)