Mikroelektroniskt centrum på Chalmers

Motion 1999/2000:Ub459 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, c, m, fp)

av Rosita Runegrund m.fl. (kd, c, m, fp)
Regeringens budgetproposition för år 2000 har föranlett en intensiv
debatt i Västsverige. Om ett halvår är det tänkt att ett nytt
mikroelektroniskt centrum skall invigas vid Chalmers tekniska högskola
i Göteborg. I samband med presentationen av regeringens
budgetproposition för år 2000 stod det dock klart att
finansieringsförutsättningarna för det snart färdiga centret ändrats
radikalt.
Den  25 maj 1989 uppdrog regeringen åt Byggnadsstyrelsen att utarbeta ett
byggnadsprogram för ett mikroelektroniskt centrum vid Chalmers tekniska
högskola i Göteborg. Utredningen, vilken innehöll förslag till "tillbyggnad
för mikroelektronik vid Chalmers tekniska högskola", anmäldes till riks-
dagen i budgetpropositionen för 1991/92 (prop. 1991/92:100 bil. 9). Riks-
dagen beslutade enligt hemställan.
I regeringens forskningspolitiska motion (prop. 1992/93:170) anmäldes
ärendet på nytt och här (s. 343) presenterade Chalmers tekniska högskola en
fördjupad anslagsframställan om ytterligare resurser för tillbyggnaden av
Mikroelektroniskt centrum. Den fördjupade anslagsframställningen motive-
rades med behovet av speciallokaler som inte hade innefattats inom den
tidigare beslutade ramen.
I propositionen 1994/95:100 anfördes att regeringen ger ett ökat årligt
tillskott på 36 miljoner kronor för att täcka de ökade lokalkostnaderna. I
propositionen 1997/98:1 justerades ersättningsnivån till 37 miljoner kronor.
I regeringens budgetproposition 1999/2000:1 anmäls att en besparing på
lokalkostnader skall genomföras. Besparingen som uppgår till 105 miljoner
kronor skall bland annat tas från anslaget särskilda utgifter för universitet
och
högskolor ( besparing om totalt 60 miljoner kronor).  Som konsekvens härav
uteblir Chalmers årliga stöd för ökade lokalkostnader (beräknade till 38
miljoner för år 2000).
Att ändra finansieringsförutsättningarna ett halvår innan centret skall
invigas är högst uppseendeväckande. Chalmers har gjort investeringar av
laboratorier och renrum på 170 miljoner kronor samtidigt som man tecknat
ett hyresavtal med Statliga akademiska hus om en initial hyresnivå på 43
miljoner /år. Regeringens beslut ter sig än mer märkligt då anslaget till ett
ännu inte påbörjat fysikcentrum i Stockholm på 40 miljoner ligger fast.
Samtidigt beslutar regeringen om medel till ett nytt forskningscentrum i
Norrköping med en beräknad totalkostnad på 400 miljoner kronor.
Detta skall ses mot bakgrund av det avtal som finns mellan Chalmers och
staten som tillförsäkrar att stiftelsehögskolan vid varje tidpunkt skall ges
sådana förutsättningar att verka som i allt väsentligt är lika gynnsamma som
de som gäller för de statliga universiteten och högskolorna.
Regionalpolitiskt är det av stor vikt att Västsverige även i framtiden kan
hävda sig inom mikroelektronikområdet, en bransch som enligt Närings-
departementets egna utredning är utpekad som område för avgörande
betydelse för den svenska industrins konkurrenskraft i framtiden.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad  i
motionen anförts om ett mikroelektroniskt centrum vid Chalmers
tekniska högskola i Göteborg.

Stockholm den 4 oktober 1999
Rosita Runegrund (kd)
Ingemar Vänerlöv (kd)
Ingrid Näslund (kd)
Holger Gustafsson (kd)
Ulla-Britt Hagström (kd)
Per Landgren (kd)
Hans Hjortzberg-Nordlund (m)
Cecilia Magnusson (m)
Anita Sidén (m)
Göran Lindblad (m)
Lennart Fridén (m)
Berit Adolfsson (m)
Tom Heyman (m)
Åsa Torstensson (c)
Marianne Andersson (c)
Birgitta Carlsson (c)
Lennart Kollmats (fp)
Elanders Gotab, Stockholm 1999
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)