Militär närvaro på Gotland

Motion 2008/09:Fö246 av Peter Hultqvist och Anneli Särnblad (s)

av Peter Hultqvist och Anneli Särnblad (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en högre grad av svensk militär närvaro på Gotland.

Motivering

Gotland är den största ön i Östersjön. Genom tiderna har den haft stor försvars- och säkerhetspolitisk betydelse. Från att ha haft fyra stora regementen har i dag hemvärnet ansvaret för den militära verksamhet som finns förlagd till Gotland.

Det sker en successiv ökad satsning på såväl armé, flyg som marin i dagens Ryssland. Denna långsiktiga upprustning berör också Östersjöområdet. Det planerade bygget av en gasledning ökar Rysslands politiska, ekonomiska och militära intressen i Östersjön.

Gotland har ett strategiskt läge i Östersjön. Från svensk sida är det rimligt att markera en högre grad av militär närvaro på Gotland än vad som i dag är fallet för att visa på insikt om att den strategiska situationen återigen förändras och kräver nya prioriteringar. Det kan t.ex. handla om att inom försvarets totala ram pröva hur verksamheten på Gotland kan utvecklas, vilket bl.a. innefattar var övningar förläggs och hemvärnsorganisationens roll.

Stockholm den 3 oktober 2008

Peter Hultqvist (s)

Anneli Särnblad (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03
Yrkanden (1)