Miljöaspekten i marknadsekonomin

Motion 1993/94:Jo689 av Karin Pilsäter och Siw Persson (fp)

av Karin Pilsäter och Siw Persson (fp)
Marknadsekonomi i miljöns tjänst
Vår vision är att marknadsekonomin i framtiden skall
utnyttjas effektivare i miljöns tjänst. Det redan påbörjade
arbetet med att inarbeta miljöaspekter i
nationalräkenskaper och
nationalförmögenhetsberäkningar måste fortsätta.
Grunden för det internationella och nationella
miljöarbetet finns bl.a. i de dokument som världens länder
enades kring i Rio de Janeiro 1992. I Agenda 21 fastslås att
miljöfrågorna måste integreras i ekonomin och länderna
åläggas att främja en sådan ekonomisk politik som gynnar
miljö och utveckling. I syfte att främja en hållbar utveckling
är marknadsekonomin det ekonomiska system som på ett
överlägset sätt lämpar sig att utnyttja i miljöpolitiken.
Genom att kombinera den fria ekonomin med ekonomiska
styrmedel, t.ex. gröna skatter, pantsystem och överlåtbara
utsläppsrätter går det att stimulera utvecklingen mot ett
kretsloppssamhälle där konsumtion, produktion och handel
sker under långsiktigt hållbara former.
Fri handel
I Rio-dokumenten pekas särskilt på vikten av fri handel
för att främja en global utveckling. Miljöregler får aldrig
användas för protektionistiska syften, utan inskränkningar
i den fria handeln skall endast göras då det uppenbart
behövs för att skydda miljön och när andra åtgärder inte är
verkningsfulla.
Då internationell handel ger upphov till stora mängder
gods- och persontransporter måste dessa ske med hänsyn till
de olika transportmedlens belastning på miljön. Både
vägtrafik, luftfart och sjöfart orsakar betydande
miljöskador. För att transporterna skall bära sina kostnader
måste bl.a. en koldioxidskatt införas. Det sker lämpligast i
samverkan med andra länder, och Sverige bör därför ta
initiativ till detta i olika internationella organ. Skatterna på
fordonsbränslen bör differentieras för att stimulera
användandet av de minst skadliga typerna.
Bubblor
I USA har man länge utnyttjat marknadskrafterna inom
miljöpolitiken. Ett sätt är genom handel med överlåtbara
utsläppsrätter. Det innebär att företagen kan sälja och köpa
rättigheter att släppa ut föroreningar. I Europa har Polen
som första land infört detta system.
I Sverige har det länge funnits en misstro mot tankarna
på överlåtbara utsläppsrätter på samma sätt som tidigare
mot miljöavgifter. Vi vill att olika bubbelmodeller,
anpassade till svenska förutsättningar, snarast införs på
försök. Detta skulle bli ett nytt och intressant komplement
till de nuvarande miljöpolitiska medlen.
Regeringen bör därför i den kommande propositionen
om en miljöbalk föreslå riksdagen en lagtext som möjliggör
handel med överlåtbara utsläppsrätter.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vikten av fortsatt arbete syftande
till att miljöaspekter inarbetas i nationalräkenskaper och
nationalförmögenhetsmått,1
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Sverige bör ta initiativ till
internationellt införande av skatt på bl.a.
koldioxidutsläpp,2
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om miljödifferentierad skatt på
bensin och andra fordonsbränslen,2
4. att riksdagen hos regeringen begär att den i den
kommande propositionen om miljöbalk föreslår riksdagen
en lagtext som möjliggör handel med överlåtbara
utsläppsrätter.

Stockholm den 25 januari 1994

Karin Pilsäter (fp)

Siw Persson (fp)

1 Yrkande 1 hänvisat till FiU
2 Yrkandena 2 och 3 hänvisade till SkU
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (8)