Miljöbelastningen av godstransporter

Motion 2006/07:T310 av Leif Jakobsson (s)

av Leif Jakobsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om miljöbelastningen av godstransporter.

Motivering

Genom Skåne går en övervägande del av allt import- och exportgods. Det allra mesta går på lastbil med alla de konsekvenser det för med sig för miljö- och vägslitage. Ökad handel är naturligtvis positivt men miljökonsekvenserna måste beaktas och bekämpas.

Den långsiktigt bästa lösningen är att en stor del av transporterna går över till järnväg men vägen dit tycks lång, där transporttider, europeisk standard och samordning, kostnader, logistik och transportsäkerhet lämnar mycket övrigt att önska. Icke desto mindre måste stora ansträngningar göras för att minska lastbilstrafiken till förmån för järnvägstrafiken. Ett separat godsspår genom Skåne är därför ytterligt nödvändigt.

Den ökade trafiken och den alltmer hårdnande konkurrensen har medfört att miljöbelastningen ökat dramatiskt. Många utländska åkare konkurrerar med billigare och mycket miljöfarligare bränsle. De begränsningar som finns för hur mycket bränsle som får medföras överskrids mångdubbelt och får till resultat att utsläppen av kväveoxider och partiklar ökar kraftigt.

Likaså väljer många utländska åkare småvägar som är genare genom Skåne. Det innebär att vägar som alls inte är dimensionerade för lastbilstrafik snabbt slits ned och de boende längs vägarna får en sämre livsmiljö med avgaser och buller som inte alls vägen eller bebyggelseavstånden är anpassade till.

Skåne är på väg att bli en motsvarighet till Österrikes situation som transitland i Europa. Där har protesterna mot luftföroreningar och ökad lastbilstrafik lett till en lång rad restriktioner. Jag anser att vi i tid måste ta itu med de avigsidor som ökad handel och utländsk konkurrens inom åkeribranschen medför. Ett första steg är att se till att de regler som finns för införsel av diesel efterlevs, ett andra att småvägar avlyses för tung transittrafik.

Stockholm den 25 oktober 2006

Leif Jakobsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)