Miljövänligare och produktionssäkrare vattenbruk

Motion 1996/97:Jo605 av Karl-Gösta Svenson och Göte Jonsson (m)

av Karl-Gösta Svenson och Göte Jonsson (m)
I Blekinge finns en av landets största ålodlingar. Den drivs i
ett recirkulerande vattensystem på ett miljövänligt sätt.
Avfallet utnyttjas som gödselmedel i jordbruket.
Ifrågavarande verksamhet har byggts upp efter hand och utvecklats på ett
bra sätt. Den kräver en kontinuerlig tillsyn och måste bedrivas med mycket
stor noggrannhet avseende bl.a. vattenmiljön.
Eftersom det inte finns någon större erfarenhet eller någon forskning när
det gäller denna typ av verksamhet ikläder sig nystartande företag stora
risker. Denna osäkra företagsmiljö kan medföra höga initialkostnader. Det
betyder att nysatsningar inom detta område hämmas i hög grad. Den
efterfrågan, som finns på exportmarknaden, utnyttjas inte på ett optimalt sätt.
Det är ju samhällsekonomiskt oklokt att exportera ålyngel, vilket sker i stor
skala, i stället för färdig konsumtionsål.
Vattenbruk i denna form kan bli en tillväxtfrämjande faktor på den svenska
landsbygden och ett alldeles utmärkt komplement till befintliga jord-
bruksföretag. Det är emellertid rimligt att staten tar sig an uppgiften att
satsa
på ett forskningsprojekt avseende recirkulerande vattensystem för att på detta
sätt förbättra förutsättningarna för nya investeringar och volymökningar.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett forskningsprojekt avseende recirkulerande vattensystem.

Stockholm den 3 oktober 1996
Karl-Gösta Svenson (m)

Göte Jonsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)