Miljövetenskaplig forskning vid Umeå universitet

Motion 1996/97:Jo606 av Maggi Mikaelsson (v)

av Maggi Mikaelsson (v)
Sverige och världen står inför stora utmaningar på
miljöområdet. Det är inte längre en fråga om vi måste ändra
våra levnadsmönster utan det är en fråga om hur. Vi vet att vi
framför allt i västvärlden lever långt utöver vad en hållbar
utveckling kan tillåta. Vi tär på kapitalet, dvs jordens ändliga
resurser. Vår livsstil är inte uthållig. Den nödvändiga
miljöomställningen ställer bland annat stora krav på
avancerad miljöforskning.
I Umeå finns, förutom Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU), Arbetslivsinstitutet samt Försvarets forskningsanstalt. Detta ger
sammantaget en mycket stor kompetens inom det miljövetenskapliga
området. Samtliga organisationer ingår också gemensamt i Centrum för
miljövetenskap vars uppgift är att stödja och utveckla miljövetenskaplig
forskning i regionen.
Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet har nyligen inrättat
Miljöhögskolan i Umeå med universitetet och SLU som bas. Miljöhögskolan
är ett viktigt led för att förnya och stärka utbildning och forskning inom det
miljövetenskapliga området. Miljöhögskolan skall bland annat verka för nya
fakultetsöverskridande utbildningar och för tillskapandet av Umeå Center for
Advanced Environmental Research. En forskarskola avses inrättas med
Miljöhögskolan som drivkraft för att på så sätt tillgodose det stora behov av
fakultetsövergripande kompetensutveckling som finns för att tillfredsställa
miljövetenskapen. Den klassiska miljö- och hälsoinspektörsutbildningen har
sedan länge sitt nationella fotfäste vid Umeå universitet.
Inom Umeå universitet finns miljöinriktade professurer inom samtliga
fakultetsområden utom den odontologiska. Tillsammans med professurer
inom angränsande kompetensområden vid universitetet och vid den
skogsvetenskapliga fakulteten inom SLU skapas utomordentliga
förutsättningar för en etablering av ett centrum för avancerad miljöforskning.
Mot bakgrund av ovanstående är det en viktig och riktig prioritering att
tillräckliga medel tillförs Umeå universitet så att etableringen av ett centrum
för avancerad miljöforskning och en forskarskola inom miljöforsknings-
området kan påbörjas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om etablering av ett centrum för avancerad miljöforskning i Umeå.

Stockholm den 4 oktober 1996
Maggi Mikaelsson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)