Miljözonsbestämmelser

Motion 2006/07:T202 av Hans Hoff och Sven-Erik Österberg (s)

av Hans Hoff och Sven-Erik Österberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att alla tyngre fordon som kör in i miljözoner uppfyller rådets direktiv 88/77/EEG.

Motivering

Sverige har, precis som övriga Europa, problem med att utsläppen från transporter ökar. Denna ökning får bland annat konsekvenser för klimatförändringarna och människors hälsa. Därför är det viktigt att transporterna miljöanpassas.

Kommuner kan besluta att utestänga vissa tunga fordon från stadskärnor eller andra särskilt miljökänsliga områden. Sådana miljözonsbestämmelser har tillämpats sedan 1996 i Stockholm, Göteborg och Malmö och i Lund sedan 1999. De anses vara ett bra instrument för att minska utsläppen från den tunga trafiken.

Det viktigaste är att hela miljözonssystemet baseras på konkurrensneutralitet. Det gäller att betona vikten av att den utländska trafiken inte undantas från de bestämmelser som gäller i zonen, speciellt med tanke på att den trafiken växer med EU:s utvidgning. Flera saker går att lyfta fram:

  • Bestämmelserna för rätten att framföra fordon i miljözonerna ska vara konkurrensneutrala, särskilt ur ett internationellt perspektiv.

  • Handlingar som styrker fordonets miljömässighet ska finnas i fordonet och kunna uppvisas vid kontroll. Detta bör kompletteras med en märkning av fordonet. Märkning bör kunna krävas på såväl svenska som utländska fordon för att underlätta tillsynen av bestämmelserna.

  • Resurser bör avsättas för att effektivisera tillsynen av miljözonsbestämmelserna.

  • Sverige bör verka för att en övergripande, ordentlig och allmängiltig EU-miljöklassning utformas på området och får genomslag så att frågor kring konkurrensneutralitet kontra den fria rörligheten kan lösas.

Det är svårt att kräva svensk miljöklass på utländska fordon. Men man kan kräva att de uppfyller rådets direktiv 88/77/EEG om vissa gränsvärden för avgasutsläpp, åtminstone i en övergångsperiod. Där ska fordonet inneha information om detta i registreringsbeviset samt ha ett typgodkännandeintyg för avgasreningsutrustning från ett nationellt provningsorgan. Märkning av fordonet bör krävas i ett sådant läge. Det är också viktigt att ta i beaktning de lokala trafikföreskrifter som finns i respektive miljözon.

Stockholm den 23 oktober 2006

Hans Hoff (s)

Sven-Erik Österberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)