Minknäringen

Motion 2012/13:MJ360 av Gustav Nilsson (M)

av Gustav Nilsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om europeiska riktlinjer för minknäringen.

Motivering

Sverige ligger vid en jämförelse med andra länder i topp när det gäller djurskydd. Våra regelverk och strävan att skapa långsiktiga förhållanden av högsta klass är omvittnad.

När det gäller svensk minknäring är även den på många sätt ett föredöme.

Företagen som är verksamma inom branschen har under decennier lagt grunden för ett förhållningssätt som ständigt utvecklas och förbättras. Det är endast Danmark som kan mäta sig med Sveriges höga ambitionsnivå på området.

Samtidigt är det viktigt att understryka det faktum att svenska uppfödare årligen producerar1,3 miljoner skinn. Världsproduktionen har de senaste åren ökat. När det gäller just producenter i andra länder är den kvalitativa nivån avsevärt lägre än i Sverige. Detta är problematiskt av flera skäl.

Dels så leder denna typ av skillnader att svenska producenter missgynnas i förhållande till sina konkurrenter. En tyngre investeringsbörda i Sverige gör att aktörer i andra länder får ett försprång, något som går emot EU:s intentioner om konkurrens på lika villkor.

Dels så går det ut över djuren. Det faktum att andra länders miniminivå är betydligt lägre än Sveriges gör att minkarna utsätts för ett lidande som inte ligger i linje med svenska utgångspunkter. Det är således av yttersta vikt att dessa ojämna förhållanden snarast åtgärdas.

En samsyn när det gäller regelverket inom djurskyddsområdet skulle forcera fram en generell kvalitetshöjning, samtidigt som det snedvrida konkurrensförhållandet åtgärdas. Sverige kan med sin framgångsrika och djurvänliga linje vara vägledande i detta arbete.

Beslut i denna riktning skulle även ge de strävsamma företagarna inom minkbranschen lugn och arbetsro. Utgångspunkten måste vara att det är endast via ett brett och multilateralt regelverk som vi tillsammans skapar ett fullgott djurskydd. Utifrån den basen ökar förutsättningarna att generellt uppnå bättre villkor för såväl minkar som minkfarmare.

Det är av största vikt att frågan om en samordnad, europeisk syn på minknäringen bli verklighet fullt ut. De projekt som pågår kan förhoppningsvis vara vägledande i det fortsatta arbetet.

Stockholm den 10 september 2012

Gustav Nilsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)