Mobila slakterier

Motion 2000/01:MJ215 av Berit Adolfsson (m)

av Berit Adolfsson (m)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att förändra regelverket för mobila slakterier.
Motiv till mitt förslag
Avancerade mobila slakterier finns i dag i USA; dessa är
också godkända enligt norm i EU. I dag används mobila
slakterier i Sverige vid renslakt, men enligt Livsmedelsverket
bör de ej användas i övriga Sverige.
Statens livsmedelsverks föreskrifter (SLVFS 1996:32) reglerar
verksamheten vid slakterier. Reglerna omfattar t.ex. utformningen av
slakteriets lokaler med bl.a. indelning i orena och rena zoner, hygien hos
personalen, tillgång till vatten av god kvalitet samt tillgång till
kylanläggningar. Dessutom finns regler för veterinärbesiktning och tillsyn,
hantering av kasserat kött och biprodukter m.m.
På öarna runt våra kuster fanns tidigare öppna landskap, fria från sly och
skog. På flera håll finns intresserade boende som, för att behålla landskapets
särart, håller kor eller får.
Djurhållare på öar har stora svårigheter i samband med slakt. Ägaren
tvingas lasta djuren först på traktor, sedan i båt och därefter på lastbil.
Djuren
körs sedan till ett avlägset slakteri, sedan transporteras köttet tillbaks till
ön.
Flera djurhållare har bestämt sig för att inte avla djur, eftersom bekymren
med transporter och slakt är så stora. Detta är ett stort problem för landskaps-
vården på öarna.
I Bohuslän finns långt framskridna planer på att starta ett mobilt slakteri.
På grund av dagens rigorösa bestämmelser är det svårt att förverkliga dessa
planer. Jag anser att ett nytt regelverk för mobila slakterier måste tas fram.

Stockholm den 2 oktober 2000
Berit Adolfsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)