Mobiltelefoni och sms-kommunikation i anslutning till bilkörning

Motion 2010/11:T367 av Anita Brodén och Jan Ertsborn (FP)

av Anita Brodén och Jan Ertsborn (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att använda mobiltelefon under bilkörning.

Motivering

Det är mer regel än undantag att mobiltelefoner används i samband med bilkörning. För många är mobiltelefonen ett arbetsredskap. Många människor använder sina pendlingsresor mer produktivt, vilket enligt Trafikverket rent nationalekonomiskt beräknats till en vinst för samhället på drygt ett par miljarder kronor.

För andra kan mobilpratande vid bilkörning fylla en social funktion samt i ett nödläge snabbt kunna larma och tillkalla hjälp.

Det uppskattas att 100 000 bilförare årligen tillkallar polis eller ambulans med hjälp av medhavd mobiltelefon.

Det finns bedömningar att 10–20 personer dödas i trafikolyckor per år som följd av samtal i mobiltelefon vid körning, men mörkertalet är här mycket stort. Information om olycksorsaker för alla kategorier av olyckor saknas huvudsakligen i Trafikverkets olycksstatistik. Detta innebär att information om exempelvis mobiltelefoner uteblir helt i den officiella statistiken i Sverige. Detta bör snarast åtgärdas.

Europas samtliga länder – förutom Sverige – har infört förbud mot att prata i mobiltelefon utan handsfree under körning.

Studier

Resultat från fler än 80 olika studier visar att körförmågan försämras avsevärt när mobiltelefon används vid bilkörning. Enligt Svensson & Patten (2003) störs förarens uppmärksamhet i genomsnitt 10–40 sekunder. Uppmärksamheten och körförmågan konkurrerar dessutom med uppgiften att söka efter själva telefonen eller telefonnumret. Enligt Thulins och Gustavssons resultat (2003) uppger 10 procent att de upplevt sig vara nära att köra av vägen och att 18 procent varit nära att kollidera med annan trafikant eller föremål vid samtal i mobiltelefon.

En amerikansk undersökning har pekat på att det skulle vara lika farligt att tala i mobiltelefon i samband med bilkörning som att köra rattfull. Det belyser återigen en stor osäkerhet om sambandet mellan mobiltelefoni och bilkörning och pekar på vikten av trafikolycksfallsrapportering för att få ordentlig information om olycksorsakerna. Givetvis måste fördelar med mobiltelefoni vägas mot de nackdelar som en utökad olycksrisk kan innebära.

Sms vid ratten innebär också en olycksrisk

Undersökningar utförda av Gallup, Motormännen och de olika försäkringsbolagen visar på att varannan svensk chaufför sms:ar samtidigt som de kör bil. 44 % läser sms och 35 % skriver sms i samband med bilkörning.

Enligt en amerikansk studie som publicerats i American Journal of Public Health har mellan 2001 och 2007 ca 16 000 människor dött i trafikolyckor i USA där mobiltelefoner har varit inblandade.

Krav på handsfree

Även om flera undersökningar ger vid handen att det är själva samtalet mer än bruket av handburen telefon som orsakar den största okoncentrationen och därmed den ökade risken finns det tillräckliga skäl att införa förbud mot att använda handhållen mobil vid bilkörning också i Sverige. Det stora mörkertalet och uppgifterna att ett stort antal mobiltalande samt sms:ande bilister varit nära att kollidera eller köra i diket talar för detta. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Trafikverket har under året ändrat inställning och förordar numera att Sverige anpassar sig till övriga Europa och inför krav på handhållen mobil vid bilkörning.

Ökad medvetenhet om riskerna

Det är väsentligt att allmänheten görs medveten om de risker som mobiltelefoni vid bilkörning kan medföra. Detta bör ingå i körskoleutbildningen. Regeringen bör ta initiativ till en informationsinsats i syfte att få ned olyckorna på våra vägar.

Stockholm den 26 oktober 2010

Anita Brodén (FP)

Jan Ertsborn (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)