Mobiltelefonnätet

Motion 2009/10:T336 av Peter Jonsson (s)

av Peter Jonsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om god täckning för mobiltelefoner i Dalsland.

Motivering

Idag är mobiltelefonen en självklarhet och många människor väljer den framför fast telefoni. Allt mer av offentlig och kommersiell service sköts också genom telefoner, varför en god mobiltäckning är en nödvändighet för att människor ska kunna klara sin vardagskommunikation.

God mobiltäckning är också en viktig förutsättning för företagares möjlighet att driva sin verksamhet. Mobiltelefoner behövs i deras kontakter med kunder och leverantörer. Även för turister och andra besökare på en ort är mobiltelefonen viktig.

En god mobiltäckning handlar också om säkerhet och trygghet i samhället. Det behövs för kontakter med vården, räddningstjänsten och andra institutioner när man är i behov av hjälp.

I Dalsland är mobiltäckningen i vissa delar mycket dålig. Att områden med dålig eller obefintlig mobiltäckning mestadels finns på landsbygden, där avstånden är långa till samhällsservice och annan service, gör mindre orters sårbarhet ännu större.

För att människor ska kunna bo, arbeta och röra sig tryggt i alla delar av Sverige måste det finnas en god mobiltäckning i hela landet.

Stockholm den 1 oktober 2009

Peter Jonsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (1)